Tema: Amerikos ekonomikos b?kl?

 

Apie JAV ekonomik?, b?sto paskol? rink? ir kredito reitingus – iš pirm? l?p?. Pokalbis su HSBC banko Vašingtone viceprezidentu Roku Beresniovu.