Kontaktu mainai: nuo vizitines korteles – iki partneriu

Kontakt? mainai: nuo vizitin?s kortel?s – iki partneri?
© Gedimino Bartuškos nuotr.

Antradien? Vilniuje, Nacionalin?je dail?s galerijoje ?vyko pirmieji kontakt? mainai. ? rengin? „Diena Media News kontakt? mainai“ susirinko per šimt? dalyvi?, kurie nesl?p? atrad? nauding? ryši? bei galim? partneri?.

„Man atrodo, kad gyvenime svarbiausias dalykas yra meil?, arba motyvacija, žmogui bei id?jai. Tai yra ugnis, kuri leidžia kažk? ?gyvendinti. Patik?j? savo id?ja, j? galime vystyti, ta?iau pasiek? tam tikr? etap? suvokiame, jog tik nedaug galime padaryti vieni – mums reikalinga komanda, reikalingi draugai. Manau, kad kontakt? mainai yra tik žingsnelis, kur? mes – tikiuosi – visi žengsime id?j? ?gyvendinimo link“, – renginio pradžioje sak? vienas iniciatori?, JAV gyvenantis lietuvis, pianistas Edvinas Minkštimas.

? rengin? sostin?je užsiregistravo 160 jaun? žmoni? ir 14 verslo lyderi?. Visi jie ? kontakt? mainus pažvelg? savaip ir atvyko su savais tikslais. Jungtin?s Karalyst?s universitete „The University of Warwick“ studijuojanti Dovil? Bielinyt? sak? kontakt? mainuose ieškojusi Lietuvos kompanij?, kuriose gal?t? atlikti praktik?.

„Labai nustebino, kad šnekant su žmogumi, kuris dirba ne mano srityje, jis pasi?l? man pagalb? ir dav? reikiam? kontakt?. Jis pažad?jo mane rekomenduoti, taigi gal?siu paskambinti duotu numeriu ir galb?t susitarti d?l galimyb?s atlikti praktik?“, – pasakojo dalyv?.

Pašnekov? nesl?p?, kad Jungtin?je Karalyst?je panašaus pob?džio renginiai yra labai populiar?s ir universitete vyksta kiekvien? savait?. Tod?l ji džiaug?si galimybe pažin?i? užmegzti ir gimtojoje šalyje. D.Bielinyt? patikino, kad Lietuvoje, kaip ir užsienyje, verslininkai kontakt? mainuose bendrauja noriai, es? tik reikia parodyti iniciatyv?.

„Mes Jungtin?je Karalyst?je jau esame išmok? kasdien „pardavin?ti“ save, nes ten vyksta milijonas projekt?, yra milijonas galimybi?. Tod?l visuomet žinai, kad norin?i? ? si?lom? darbo viet? yra daugyb?, taigi turi kažkuo išsiskirti, dalyvauti kontakt? main? renginiuose ir surasti kuo daugiau pažin?i?“, ”   The full independent report, breaking down the results from all 16 online casinos can be found here. – sak? ji. Nors pašnekov? teig? aktyvumo tarp Lietuvos jaunimo dar pasigendanti, ta?iau neabejojo, kad kontakt? main? poreikis ?ia yra didžiulis.

Jaunas verslininkas, bendrov?s „Statyb? sfera“ direktorius Andrius Marcinkevi?ius sak? mielai prapl?t?s akirat? ir pažin?s ?vairiais verslais besiver?ian?i? asmenybi?: „Esu statybininkas, o šios profesijos žmon?s pask?sta savo darbuose. Tod?l mums tai yra didžiausia pramoga ir prabanga laiko atžvilgiu. ?ia tikra euforija.“

Pašnekovas taip pat nesl?p?, kad renginyje dairosi potenciali? partneri? ir mielai žvalgosi ? jaunimo gretas. Jo manymu, jaunas žmogus išsiskiria tuo, kad, „dar turi parako“.

„Aš pats susid?riau su darbdavi? stereotipais, kad jaunas žmogus neturi patirties ir nieko neišmano. Ta?iau mano poreikiai buvo dideli, m?gau išš?kius. Tod?l ?k?riau ?mon?, kad susikur?iau sau darbo viet?. ? ?mon? noriai priimu jaunus žmones, nes pats buvau j? vietoje, žinau j? didelius poreikius, siekius nugal?ti konkurencij?“, – pasakojo A.Marcinkevi?ius.

Besibaigiant renginiui vienas iniciatori?, „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Rokas Beresniovas sak? n? nesp?j?s apsidairyti, nes nenutr?kstamai bendravo su dalyviais. Jis džiaug?si, kad kontakt? mainai buvo s?kmingi, gaut? vizitini? – apstu, o dalyviai vis pabr?ž?, kad tokio pob?džio renginiai šalyje ir naudingi, ir b?tini. R.Beresniovas nesl?p? turintis vil?i?, kad kontakt? mainais Vilniuje, Kaune ir Klaip?doje renginio tradicija nenutr?ks.

„Aš pats gavau labai daug kontakt?. Netgi sutikau žmog?, kuris 6 m?nesiams vyks ? Vašington? dirbti Federaliniame rezerv? banke. Kadangi pats gyvenu Vašingtone, gal?sime ten bendrauti, pl?toti id?jas. Apskritai buvo smagu matyti, kad kai kurie žmon?s kruopš?iai paruoš? nam? darbus ir atvyko ? rengin? su misija“, – pasakojo R.Beresniovas.

Jis sak? n? JAV nemat?s kontakt? main? dalyvi?, kurie ? rengin? atvykt? ne tik su vizitin?mis kortel?mis, ta?iau ir atspausdintomis skrajut?mis su savo veiklos ir tiksl? aprašymais. Tai padar?s „MetLife Amplico“ grup?s vadovas Ram?nas Mackevi?ius sak? surad?s susidom?jusi? jo paslaugomis bei vis dar ieškantis potenciali? darbuotoj?.

„Kas ieško – tas randa“, – paslaptingai šyptel?jo pašnekovas.

Skaitykite daugiau: http://www.diena.lt/naujienos/miestas/kontaktu-mainai-nuo-vizitines-korteles-iki-partneriu-417331#ixzz24z7Ax8t4