Prabilk apie savo id?jas garsiai!

2012-03-08 Renginiai
Kaune vyks „Diena Media Kontakt? mainai“

Su linksmai parskrendan?iu pavasariu ? Lietuv? kartu atskrenda ir nauji sumanymai. Jau kovo 27-29 d. ? tris didžiausi? miest? duris pasibels projektas „Diena Media Kontakt? mainai“. Šis trij? rengini? ciklas jaunimui atvers unikali? galimyb? iš arti susipažinti su ?vairi? sri?i? profesionalais.

Nors pagyven? d?d?s ir tetos pirštu gr?moja, kad emigruoti negerai, kad reikia myl?ti savo krašt?, ta?iau perspektyvus m?s? šalies jaunimas m?sto kitaip. N?ra ko sl?pti, kad daugelis j? pakeliav? po marg?j? pasaul? gr?žta tik paži?r?ti ? prieinamas (prieini, pasiži?ri ir nueini) produkt? kainas ir pad?savus gr?žti atgal ten, kur laukia labiau nei t?vyn?je, vis d?lto yra dalel? optimist?, kurie siekia ?gyvendinti savo svetur gimusias id?jas ?ia, Lietuvoje. Su geranoriškomis mintimis, kaip pakelti jaunimo kvalifikacijos lyg? šalyje ir išlaisvinti juos iš kompleks? gniaužt?  kalbant su potencialiais darbdaviais, nors ir trumpam, bet iš JAV gr?žta du lietuviai –  pianistas Edvinas Minkštimas ir „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Rokas Beresniovas.

Lietuviams – naujas atradimas

Po kol kas kontakt? mainai m?s? šalyje skamba tarsi netik?tas atradimas: vieni mirksi akimis, išgird? š? termin?, kiti smalsiai, bet kartu ir ?tariai domisi, ar tik nenori kas nemokamai pasinaudoti  „žalio“ jaunimo id?jomis. Id?j? vogti niekas neketina, net priešingai –  ir nemokam? užkandži?, ir g?rim? bus, tik ateikit! Renginio iniciatoriai pabr?žia, kad renginys bus nemokamas ir kad eiliniam studentui tikrai nereik?s daužyti molin?s taupykl?s norint ? j? patekti.

Tiesa, tokio pob?džio rengini? Lietuvoje buvo ir seniau, ta?iau jie visi daugiau ar mažiau ap?m? pažintis su verslininkais. Ši kontakt? mug? išsiskirs b?tent tuo, kad joje vieš?s skirting? sri?i? profesionalai: renginyje bus galima pabendrauti ne tik su Lietuvos verslininkais, ekonomistais, žiniasklaidos atstovais, universitet? rektoriais, bet ir su sve?iais iš užsienio, kurie noriai dalinsis savo sukaupta patirtimi ir vizitin?mis kortel?mis. „Užsienyje labai populiar?s vienos tam tikros srities, pavyzdžiui, teis?s, atstov? kontakt? mainai, ta?iau mes manome, kad skirting? sri?i? specialistai kartu su?j? ? vien? grup? didesne bendr?ja verte gali padaryti daugiau“, –  teig? E. Minkštimas.

Skatins jaunim? ieškoti galimybi? Lietuvoje

Abu renginio organizatoriai yra šiek tiek sunerim? d?l šiuolaikinio jaunimo iniciatyvos ?gyvendinti savo id?jas. „Dažniausiai jaunas žmogus, nor?damas pasikonsultuoti d?l bet kokio savo sumanymo, tiesiog nežino kur kreiptis. Tokie renginiai atvers jiems duris ? naujas galimybes ir pažintis“, – teig? E. Minkštimas. Ir taip aišku, kad šiais „tet? ir d?dži?“ laikais be pažin?i? toli nenueisi, ta?iau tokie renginiai taps tiltu užmegzti perspektyvias pažintis ne tik siekiant materialin?s naudos, bet ir darbo kokyb?s.

?ia nesvarbu nei tavo amžius, nei socialinis statusas, svarbiausia žinoti ko nori ir ateiti su mintimi materializuoti savo vizij?, o ? klausim? kaip visa tai padaryti pabandys atsakyti ?vairi? sri?i? specialistai. Pasak E. Minkštimo, šis renginys labiau orientuotas ? aukštesni? kurs? studentus, ta?iau renginyje gali apsilankyti kiekvienas – juk pakalb?jus su kvalifikuotu žmogumi, gali atsirasti vidin? motyvacija kurti nauj? produkt? ar pl?toti gimusi? id?j?.

Renginio iniciatorius patar? einant ? susitikim? nepamiršti ir vizitini? korteli?: „Vizitin?s kortel?s yra ?vaizdžio dalis, sukurianti komfort? – tai papras?iausias b?das apsikeisti kontaktais“. Be to, juk niekada nežinai kada ir kam gali pasirodyti ?domus. Tam, kad b?t? lengviau užmegzti kontakt?, renginio organizatoriai pataria savo klausimus apsvarstyti namie – juk renginio sve?i? s?rašas žinomas iš anksto ir kiekvienas gali savarankiškai rasti informacijos apie j? dominant? asmen? internete. Klausim? spektras irgi gali b?ti ?vairus: nuo dom?jimosi pirmine informacija iki klausim? apie id?jos ?gyvendinim?.

Tad ateik ir išdr?sk prabilti apie savo id?jas!

Daugiau informacijos ir registracija ?ia: http://www.diena.lt/kontaktu-mainai

P. S. Drabuži? stiliaus patarimas: itin formali apranga nereikalinga, ta?iau trening? iš spint? taip pat neder?t? traukti.

Neringa Narsait?