Kontaktu mainai: kai susitinka žmones ir idejos

Paskelbta 2012-03-31, 16:31

Apsimain?  šimtais   vizitini?   korteli?
© Gedimino Bartuškos, Art?ro Morozovo ir Vytauto Liaudanskio nuotr.
Ši? savait? Vilniuje, Kaune ir Klaip?doje pirm? kart? šalyje vyk? „Diena Media News“ kontakt? mainai” pad?jo jaunimui bei verslo lyderiams apsikeisti id?jomis ir net sukirsti rankomis d?l tolimesni? susitikim?.

Rengin? inicijav? JAV gyvenantys lietuviai – pianistas Edvinas Minkštimas ir „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Rokas Beresniovas – siek? užsienyje paplitusi? kontakt? main? tradicij? perkelti ir ? gimt?j? krašt?. Prieš rengin? dar svarst? apie lietuvi? nedr?s? kaip tautin? bruož?, iniciatoriai vis d?lto visuose trijuose renginiuose neatsigyn? smalsi? dalyvi? ir išdalijo bene visas paruoštas vizitines korteles.

Lietuvoje pirmuosius žingsnius kontakt? main? tradicijos link buvo nuspr?sta skirti jaunimui, dar augantiems profesionalams. Taip buvo tikimasi paskatinti jaunim? dr?siau semtis patirties iš šalies verslo lyderi?, atverti jam kelius dalytis užgimusiomis id?jomis, o galb?t net surasti potenciali? darbdavi?.

„Tikrai tikime, kad šie žmon?s bus vadinamieji v?liavos neš?jai ir kad jiems kontakt? mainai šiuo metu yra aktualiausi. Tod?l jie grei?iausiai supras ši? rengini? prasm? ir v?liau j? iškomunikuos, perduos kitiems“, – dar prieš renginio pradži? sak? E.Minkštimas.

Sumanymas pasitvirtino: jaunimas kontakt? mainuose sudar? daugum? vis? dalyvi?. Tod?l renginio iniciatoriai patvirtino, kad kontakt? main? poreikis nebuvo tik ?sivaizduojamas.

Nors renginys pritrauk? daug jaunimo, savo niš? atrado ir ?mon?s bei organizacijos. J? vadovai ne tik dair?si jaun? b?sim? darbuotoj?, bet ir ieškojo partneri? ar sen? paž?stam?. Kiti be dideli? l?kes?i? leidosi nešami srov?s ir sak? neprašov? – renginio pabaigoje jie laik? rankose kelias dešimtis vizitini? korteli?, tarp kuri? es? ateityje gali b?ti nauding?.

Renginio dalyviams Kaune E.Minkštimas papasakojo, kad jis kartu su R.Beresniovu mok?si Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje Kaune, ta?iau vienas apie kit? tuomet nieko nežinojo. Paradoksalu, kad bendr? id?j? jie ?m?si gyvendami Vašingtone, kur susipažino per kontakt? mainus. Šio renginio id?j? perkeldamas ir ? Lietuv?, E.Minkštimas džiaug?si, kad „pirmas blynas neprisvilo“.

„Visuose miestuose susirinko labai skirtingi žmon?s. Vilniuje mat?me, kad didžioji dalis susirinkusi? buvo smulkaus ir vidutinio verslo ?moni? vadovai, Kaune didžioji dalis renginio dalyvi? buvo jauni žmon?s, studentai, tik pradedantys savo karjeros keli?. Klaip?doje šio renginio publika mišri, ?ia labai gera pusiausvyra tarp pradedan?i?j? ir bendrovi? vadov?“, – sak? jis.

R.Beresniovas renginyje Vilniuje teig? užmezg?s daug nauj? pažin?i?. Taip pat džiaug?si, kad kontakt? main? dalyviai kruopš?iai paruoš? nam? darbus ir ? rengin? atvyko su misija. Viena pažintis renginio iniciatori? ypa? nustebino: „Sutikau žmog?, kuris 6 m?nesius dirbs Vašingtone, Federaliniame rezerv? banke. Kadangi pats gyvenu Vašingtone, gal?sime ten bendrauti, pl?toti id?jas.“

Klaip?doje iniciatorius taip pat susid?r? su maloniais netik?tumais, kurie patvirtino, jog kontakt? mainai atveria kelius: „Mane renginyje labai nustebino viena padav?ja – nešiodama vyn? ji pri?jo prie ?mon?s “Teo„ Klaip?dos padalinio vadovo ir papraš? jo pad?ti ?vertinti vien? studentišk? projekt?. Vargu, ar gatv?je ji b?t? išdr?susi taip užkalbinti š? žmog?.“

„Manau, kontakt? mainai ypa? naudingi jauniems žmon?ms, kurie paprastai neturi galimybi? tiesiogiai prieiti prie daug pasiekusi? profesional?. O juk vos keli profesional? tarti sakiniai jaunim? gali paskatinti imtis savo id?j? ?gyvendinimo. Be to, tiesioginis bendravimas jauniems žmon?ms padeda peržengti psichologinius barjerus. Juolab kad gyvendami šiuolaikiniame pasaulyje jie turi suvokti, kad ?g?džiai ir žinios yra prek?, kuri? potencialiam darbdaviui reikia parduoti.“

R.Vizgirda ?sitikin?s, kad išsilavinusi visuomen? menkos jaunimo patirties nesibaimina. Palaikant ir skatinant j? es? galima susigr?žinti užsienyje išsibars?iusius perspektyvius jaunus žmones.

„Jaunimas turi daug daugiau veržtis ne tik ? versl?, bet ir politik?. Jie tur?t? išstumti senius – žmones, kuri? m?stymas pasen?s. Kontakt? main? id?jos nereikia paleisti iš rank? – reikia j? toliau pl?sti“, – sak? jis.

„Kontaktai yra nuostabiausias dalykas. Kontaktai mus sujungia, d?l j? mes galime pasitikrinti savo vert?, meistriškum?, kokyb?, savo šalies ?vaizd?. Megzti kontaktus labai lengva padedant muzikai, koncertams, muzikos erdv?ms. Pati esu steb?jusi, kaip konkuruojantys verslininkai, diplomatai ar m?s? valstyb?s vadovai, pas?d?j? vieni šalia kit? per koncertus, nugludina kai kuriuos kampus.“

„Tik b?nant šalia kito žmogaus galima daug pasiekti. O b?ti šalia – reiškia bendrauti, užmegzti kontakt?. Kontaktams dalykiniame pasaulyje netinka š?kis “?ia ir dabar„. Manau, kad ieškant kontakt? reik?t? laikytis nuostatos: jeigu man nepasisek? ?ia ir dabar, privalau ieškoti kitur ir kitu laiku.“

„Renginyje ?domu paži?r?ti, kaip studentai bando gaudyti už pakarpos tuos, su kuriais nori pabendrauti, pas kuriuos nor?t? ?sidarbinti. Manau, jaunimas yra dr?sesnis nei mokslus baig?, rimt? versl? kuriantys ar dirbantys organizacijose žmon?s, kuriuos varžo j? statusas. Jaunimas turi pranašum? be baim?s prieiti ir klausti to, kas juos domina. Jauno žmogaus maksimalizmas atveria labai daug keli?, ypa? žengiant pirm? karjeros žingsn?.“

Renginiuose Vilniuje ir Kaune dalyvav?s R.Mackevi?ius nustebino net nuolat kontakt? mainuose JAV dalyvaujant? R.Beresniov?. Renginio dalyvis gerai paruoš? nam? darbus ir savo pašnekovams dalijo ne tik vizitines korteles, bet ir skrajutes su veiklos bei tiksl? aprašymu.

„Tai yra rimtas renginys, vadinasi, reikia rimtai ir pasiruošti, o ne ateiti ir laukti, kol kas nors galimyb? paduos ant l?kštut?s. Tokio iniciatyvumo tarp jaunimo dar pasigedau, tod?l nuoširdžiai tikiuosi, kad kontakt? mainai susiformuos ir ?sitvirtins šalyje“, – sak? jis.

„Mes Jungtin?je Karalyst?je jau esame išmok? kasdien “pardavin?ti„ save, nes ten vyksta milijonas projekt?, yra milijonas galimybi?. Tod?l visuomet žinai, kad norin?i? ? si?lom? darbo viet? yra daugyb?, taigi turi kuo nors išsiskirti, dalyvauti kontakt? main? renginiuose ir surasti kuo daugiau pažin?i?. Džiaugiuosi, kad tokie renginiai persik?l? ir ? Lietuv?“, – sak? D.Bielinyt?

?mon?s atlikti praktik? Lietuvoje ieškanti student? sak? nustebusi, kai vienas jos pašnekov? ne tik dav? reikiamo žmogaus kontaktus, bet net ir pažad?jo j? užtarti geru žodžiu.

Laiko stokos išsamiau pabendrauti su Kauno rotuš?s ceremonimeistru K.Ignatavi?iumi problem? jaunimas išsprend?, papraš?s jo suorganizuoti užsi?mim? apie rengini? režis?r?, taip pat ekskursij? Kauno rotuš?je. Dalyvi? apsuptas ceremonimeistras žad?jo tai padaryti ir sak? b?tinai laikysi?sis duoto žodžio.

„Man patiko, kad kiekvienas su pasididžiavimu pristat? savo institucij? arba siekius, moksl? krypt?. Kiekvieno j? akys žiba – jie siekia žini?. Problema tik ta, kad yra didelis b?rys dalyvi?, tod?l su visais pabendrauti sunku. Tai yra puikus pirmas susipažinimas, o toliau nor?t?si bendrauti dalykiškai ir konkre?iai. Š? rengin? galima vertinti tik kaip t?stin? projekt?.“

„? kontakt? mainus at?jau vedamas smalsumo, taip pat tikiuosi atrasti nauding? pažin?i?, kurios man suteiks pranašum? dirbant. Reikia išnaudoti visas teikiamas galimybes, nes niekada negali žinoti, kas laukia ateityje. Apskritai manau, kad darb? jaunimui yra, tik reikia mok?ti juos surasti. Atlikdamas praktik? pasteb?jau, jog tarp daugumos vadov? yra susiformav?s poži?ris, kad jaun? žmog? galima išnaudoti, ir nereikia bijoti šio žodžio. Tai yra pigi darbo j?ga, kuri dar nori ir gali ko nors pasiekti. Jaunesni vadovai, kurie domisi naujov?mis, žino, kad jaunas žmogus žengia koja kojon su dienos ?vykiais ir tai jam padeda siekti ger? rezultat? darbe.“

„Mano tikslas, matyt, kaip ir vis? ?ia esan?i? – susipažinti, surasti tinkam? kontakt? ir paskleisti savus. Patogu, kai vienoje vietoje gali rasti daug žinom?, tikslinga veikla užsiiman?i? žmoni? ir gana paprastai, tiesiog prie taur?s vyno apsikeisti su jais kontaktais, sužinoti j? l?kes?ius ir pasakyti savus. Didel? skirting? sri?i? atstov? gausa praple?ia tiek asmenines, tiek organizacines galimybes – juk visus kontaktus galima pritaikyti, tik galb?t neb?tinai t? pa?i? akimirk?.“

„Man tokie susitikimai buvo be galo ?dom?s. Manau, jie tikrai reikalingi – ne tik rasti sau darbuotoj?, bet ir pasidairyti ?vairi? specialist?, verslo partneri?. Man, kaip sveikatos ?mon?s vadovei, tai taip pat labai svarbu. Ši naujov? – kontakt? mainai – netik?ta, labai nor??iau, kad ji tapt? tradicija.“

„Žinoma, mums reikia nauj? žmoni?, nes ži?riu ? tolim? ir netolim? ateit?. Mes žvalgom?s akvarium? specialist?, biolog?, istorik?, vadybinink?. Pastarieji b?na siauro profilio, o mums reik?t?, kad vadybininkai išmanyt? visk?. Ta?iau svarbiausia, kad žmon?s b?t? motyvuoti, užsideg? ir nor?t? dirbti. Manau, tokie renginiai labai reikalingi, ieškant tinkam? žmoni?.“

„Labai nudžiugau, kad student? atstovyb? pakviet? mane apsilankyti šiame renginyje. Manau, ?ia rasime kontakt?, kurie bus naudingi. Turime kiln? tiksl? ieškoti, kas gali priimti studentus atlikti praktik?, ieškosime b?sim? darbdavi? ir patys bandysime si?lyti savo paslaugas. Studentai kol kas – labai mažai panaudojama j?ga, juk jie gali atlikti tyrimus, ?vairias apklausas, gali daryti ?vairius pagalbinius darbus tuo pa?iu metu ir mokydamiesi. Manau, kad šiuo metu, esant krizinei situacijai, studentai gal?t? b?ti varomoji verslo j?ga.“

„Kontakt? mainais susidom?jau vos išgird?s apie š? rengin?. Studijuoju bankininkyst?, tikiuosi, pavyks pabendrauti su b?simais darbdaviais. Malonu gyvai matyti lig šiol tik laikraš?iuose ir televizijoje matytus žmones.“

„At?jau sudomintas kontakt? main? id?jos. Gal kam nors pasirodysiu reikalingas ir kam nors man?s prireiks ateityje, gal kada nors pravers ?ia surastos pažintys. Esu tik pirmakursis, dar viskas prieš akis.“

„Bendrauti su žmogumi, kur? jau esi mat?s, yra gerokai lengviau. Dabar, užuot pasakoj?s, kas jis toks yra ir iš kur, žmogus gali pasakyti “Laba diena, mes mat?m?s kontakt? mainuose„. Ir aš visk? žinosiu.“

Skaitykite daugiau: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/apsimaine-simtais-vizitiniu-korteliu-417955#ixzz24zCcKBi5