Lietuvi? bankininkas Amerikoje: ir užj?ryje dirbame d?l gimtin?s

Ruslano Kondratjevo nuotr.

Marijus Širvinskas / Ekonomika.lt

2012-04-15 12:00

Rokas Beresniovas, banko HSBC padalinio JAV viceprezidentas ir prestižin?s organizacijos „Global Lithuanian Leaders“ (GLL) vienas ?k?r?j?, laužo stereotipus apie emigracijos žal? ir neabejoja, kad aktyv?s išeiviai svetur gali duoti daugiau naudos Lietuvai negu gyvendami t?vyn?je.

Savo j?gomis „amerikietišk? svajon?“ ?gyvendin?s jaunasis bankininkas nuo Kauno dažnai atvyksta ? Lietuv?. Atstovaudamas kompanijos „Global Strategy“ tarybai padeda megzti glaudžius ryšius tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Šiaur?s Amerikos akademini? institucij?, sykiu r?pinasi pasaulio lietuvi? jaunimu.

Koks ?sp?dis dirbti banke Amerikoje? Ar ten iš ties? sukasi labai rimti profesionalai ir cirkuliuoja milžiniški pinigai, kaip esame ?prat? matyti filmuose?

Bankininkyst?s srityje dirbu 8 metus. Tok? stereotipin? vaizd? daugiau pamatysime investicin?je bankininkyst?je Niujorke, kur kuriami sud?tingi instrumentai, o pats dirbu komerciniame banke.

Po 2008-?j? kilus nepasitik?jimui dideliais bankais, dabar jau mažesnieji gali daugiau pasireikšti. Vien Vašingtone veikia per 150 skirting? finansini? institucij?! Atidaryta daug bendruomenini? bank?, ir šiems labai gerai sekasi, mat jais pasitiki vietos verslininkai ir jie teikia paskolas smulkiesiems.Kaip atrod? finans? kriz? iš vidaus ir kaip ji paliet? jus asmeniškai?

Manau, ji paliet? kiekvien? amerikiet? – d?l 2007–2008 m. nežmonišk? nekilnojamojo turto kain? daug kam plaukai kilo piestu. Pats esu ?sigij?s apartamentus, kuri? vert? šiuo metu žymiai mažesn?, o paskolos dydis išlik?s toks pat.

Tarkime, kiekviena ?mon? si?lo investicin? pensijos 401K plan?, kur tam tikr? procent? kaupia darbuotojas ir dar tiek pat prideda darbdavys. Kai griuvo biržos, pensij? vert? krito maždaug perpus. Žinoma, jos po truput? gr?žta, kyla, ger?ja: ži?r?kite, „Dow Jones“ indeksas dabar turi 13 t?kst. tašk?, o buvo smuk?s iki 6 t?kst.

Ar patinka gyventi Vašingtone?

JAV gyvenu 13 met? ir vien Vašingtone – devynerius. Užtikrintai galiu pasakyti, kad Amerikoje niekur kitur nenor??iau gyventi. JAV sostin? yra bene inteligentiškiausias miestas – apie 80 proc. gyventoj? turi magistro laipsn?. Pus? žmoni? arba žino, kur yra Lietuva, arba yra joje ir lank?si, kai Teksase vienas iš 100 gal ir bus gird?j?s apie Lietuv?.

Vašingtone veikia daugyb? ambasad?, kuriuose verda kult?rinis gyvenimas, organizuojami festivaliai. Miestas taip pat tampa finans? ir mados sostine.

Ten jau?iat?s emigrantas, išeivis, Amerikos lietuvis?

Laikau save kosmopolitu – ir lietuviu, ir amerikie?iu, esu ir Lietuvos, ir JAV pilietis, man gerai ir ?ia, ir ten. Nors gyvenu Amerikoje, Lietuvoje turiu but? ir gr?žtu ?ia kas du m?nesius.

Bandau b?ti aktyvus Lietuvos visuomen?je, tad nesijau?iu išvažiav?s ar „pab?g?s“. Apskritai man ši emigracijos tema kit? kart? priver?ia juoktis, kai, pavyzdžiui, Seimo pirminink? Irena Degutien? pasako, kad jeigu išvyksti iš Lietuvos, vadinasi, jos nemyli. Saky?iau, labai gerai, kad žmon?s išvažiuoja, mokosi, dirba – juk taip Lietuva kaupia intelektin? kapital?, vyksta smegen? cirkuliacija, prot? apykaita.

Štai garsus pianistas Edvinas Minkštimas ? festivalius kvie?ia ir lietuvius, kurie be jo paramos galb?t niekada neatvažiuot? ? Vašington?. Taip jis Lietuvai padeda daugiau negu b?damas ?ia. Be to, Edvinas jau turi tokios patirties, kad gr?ž?s ? Lietuv? gal?t? j? s?kmingai pritaikyti.

Nesuprantu, kod?l apskritai vyriausyb? bando stabdyti emigracij?.

Tai kad nebando…

Taigi jeigu negali to padaryti – kod?l tuomet vargti?

Matau, savo tinklalapyje skelbiate asmenin? moto: nelauk ideali? aplinkybi? – jos niekada neateis. Ar ?ia kaip m?s? patarl?: k? gali atlikti tuoj, niekad nesakyk rytoj?

Truput? kitaip nei patarl?. Žmon?s laukia idealios situacijos, kad gal?t? prad?ti k? nors daryti. Bet jos niekuomet neateina – tai tik žmoni? nusistatymas ir poži?ris. Tad jeigu nori k? nors pasiekti, reikia imti ir daryti.

Tikriausiai ir ? Amerik? tur?damas vos 200 doleri? išvažiavote nelaukdamas t? „ideali?“ aplinkybi??

200 doleri? anais laikais dar buvo nemaži pinigai. Apskritai manau, kad daug dirbdamas gali užsitikrinti s?km? visur – ir Amerikoje, ir Lietuvoje.

Tokius daug dirban?ius jaunus lietuvius pasaulyje ir Lietuvoje vienija GLL. Kaip j? ?k?r?te?

Prieš 10–15 met? išvyk? žmon?s netur?jo savo bendruomen?s. Lietuvi? diasporos daugiausia puosel?ja kult?r?, kalb?, virtuv?, ir tai labai gerai. Ta?iau aš nenoriu eiti ? tuos tautišk? šoki? vakar?lius ir cepelin? puotas, nes mes jau esame kita karta ir kitaip visk? ?sivaizduojame – taip pat Lietuv?.

Pamažu kilo GLL id?ja ir, manau, pasiteisino: užpildo niš? ir erdv?, kai Amerikoje, Rusijoje ar Londone gyvenantys lietuviai gali rasti bendr? interes?. Kartu – duoti kitiems. Štai Pasaulio banke dirbanti Lina Tolvaišait?, kuri anks?iau buvo m?s? mentoryst?s programos „Big Brother“ mažoji sesut? Londone, analogišk? veikl? kaip didžioji ses? prad?jo Vašingtone.

Tiesiate draugišk? rank? studijuojan?iam jaunimui?

Taip, bet neb?tinai mes jiems randame darb?. Jeigu koks nors studentas išsirenka mane, galiu jam pad?ti parengti gyvenimo aprašym?, duoti patarim?, ?sp?ti apie klaidas, kuri? pats kadaise buvau padar?s.

Kitaip sakant, padedate kelyje, bet negarantuojate protekcij?. Gal j?s? lyderi? karta tuo ir skiriasi nuo iki šiol paplitusios sovietiniu raugu atsiduodan?ios svaini? teis?s?

B?tent.

CV: Rokas Beresniovas

Baig? rinkodaros studijas Kaune ir tarptautin? versl? ir prekyb? Dalase

Vadovavo „CVS Caremark Corporation“ parduotuvei Vašingtone

?sidarbino „Bank of America“ divizijos viceprezidento asistentu

Buvo verslo pl?tros viceprezidentas banke „Eagle Bank“

Padirb?jo finansini? paslaug? kompanijoje „Wells Fargo“

2010 m. per?jo ? banko HSBC viceprezidento pareigas

Yra Džordžtauto verslo asociacijos tarybos pirmininkas, GLL tarybos ir kit? asociacij? narys