JAV lietuvis: „prot? nutek?jim?“ pakeit? „prot? cirkuliacija“

www.DELFI.lt
2012 m. balandžio 15 d. 00:00
Rokas Beresniovas

Rokas Beresniovas

Emigracija Lietuvai n?ra blogai – po karo vykus? „prot? nutek?jim?“ pakeit? „prot? cirkuliacija“ – žmon?s nebeišvažiuoja visam laikui, jie ?ia gr?žta d?l šeim? ir emocinio prisirišimo, su savimi atsiveža žinias ir patirt?. Tai interviu DELFI kalb?jo Amerikos lietuvis, „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Rokas Beresniovas. 33 met? organizacijos „GLL | Globalios Lietuvos lyderiai“ valdybos narys R. Beresniovas politine katastrofa vadina tai, kad Lietuva iki šiol neišsprend? dvigubos pilietyb?s klausimo.

– Vilniuje vykusiame renginyje diskutavote, k? Lietuvai reiškia globali talent? migracija. Koks J?s? atsakymas ? š? klausim??

– K? reiškia talent? migracija? Ar talentai emigruoja, ar žmon?s tampa talentais jau emigrav?, o paskui netgi gr?žta ir Lietuvai daug padaro?

Mano manymu, žmon?s emigruoja d?l dviej? priežas?i?. Pirma ir didžiausia priežastis – ekonominiai sumetimai. Antra priežastis – sav?s realizavimas. Lietuvoje labai maža rinka, tad save realizuoti labai sunku. Ant piršt? gali suskai?iuoti dideles kompanijas, kuriose gali dirbti ir siekti, ko nori.

Manau, emigracija Lietuvai n?ra blogai. D?l ekonomini? priežas?i? emigruojantys žmon?s vistiek, manau, turi emocin? ryš? su Lietuva. Ankstesniais laikais kalb?jome apie „brain drain“ – po karo vykus? prot? nutek?jim?, kai žmon?s išvažiuodavo visam laikui.

Manau, dabar susiduriame su nauja s?voka – „brain circulation“ – prot? cirkuliacija.

Žmon?s išvažiuoja, bet vistiek gr?žta, nes ?ia turi šeimas, emocin? prisirišim?. Be to, jie atsiveža ger? darbo etik?, netgi ?moni? kult?r?, kurios Lietuvoje labai tr?ksta.
Pats galiu b?ti kaip didžiausias to pavyzdys.

– Kaip J?s atsid?r?te JAV?

– Gimiau augau Kaune, ? JAV emigravau prieš 12 met?.

Išvažiavau d?l ekonomini? sumetim? – papras?iausiai labai sunkiai dirbau, gerai nemok?jau angl? kalbos. Kolegijoje buvau baig?s marketing?. Kaip tikras emigrantas, išvažiavau su keliais šimtais doleri? kišen?je. Dirbau trijuose darbuose, buvo labai sunku.

Vienas to nepadariau – buvo žmoni?, kurie mane pad?jo. Užsienyje yra pagalbos kult?ra – d?l to toks s?kmingas projektas „Big Brother“ (mentoryt?s programa – DELFI).

Nuvyk?s ? JAV studijavau angl? kalb?, paskui – tarptautin? versl?. Kaip ir daugelis lietuvi?, dirbau prekyboje, vadyboje.

– Dabar esate „HSBC Bank USA“ viceprezidentas. K? laikote savo s?km?s paslaptimi?

– Manau, papras?iausiai tai užsibr?žtas tikslo siekimas. Jei sunkiai dirbi, bandai tobul?ti, žmon?s tai mato ir tau pad?s. Pad?jo ambicijos kažk? daryti, nesustoti ir neb?ti patenkintu tik tuo, k? turi, vis? laik? siekti kažko kito.

– Priklausote organizacijai „GLL | Globalios Lietuvos lyderiai“. Kokiu tikslu ji buvo ?kurta?

– Yra etnin?s, diasporin?s, senosios kartos lietuvi? bendruomen?s, kurios save labai asocijuoja su Lietuva. Jose dainuoja lietuviškas sutartines, valgo cepelinus. Bet v?lgi – jei aš su žmona, kuri, tarkime, nekalba lietuviškai, nuei?iau ? t? bendruomen?, mes ten neb?tume laukiami – mes ten nepritaptume, m?s? karta neturi nieko bendro su tomis bendruomen?mis.

Nesakau, kad tos bendruomen?s blogai – jos labai svarbios Lietuvai, labai gerai, kad jos puosel?ja lietuvi? kalb?, kult?r?. Ta?iau naujoji karta buvo vakuume – GLL id?ja kilo kaip naujos, globalios pasaulin?s bendruomen?s, kuri sujung? mus visus – kurie ne emigrantai, o cirkuliantai.

Žmon?s neišvyksta visam laikui. Kit? kart?, b?damas ne Lietuvoje, manau, Lietuvai gali padaryti netgi daugiau nei gyvendamas ?ia. Manau, n?ra ?ia ko bijoti – pasaulis tiesiog nat?raliai cirkuliuoja, situacija skiriasi nuo tos, kuri buvo prieš 20 met?. Papras?iausiai reikia kažk? daryti, kad neprarastume ryši?.

– Ta?iau Lietuvoje baiminamasi d?l J?s? min?tos cirkuliacijos sraut? – išvyksta gerokai daugiau, nei gr?žta, maž?ja darbo j?gos, o kažkas tur?s ateityje mok?ti pensijas…

– Aišku, d?l to yra nerimo, bet, kaip ir visose kitose šalyse, darbo vietas užpildys kažkas kitas – žmon?s, atvažiav? iš Rusijos, Ukrainos, Indijos ar Kinijos. Jie gal?s užimti darbo vietas, kuri? lietuviai nenori dirbti. Tai vyksta visame pasaulyje ir tai n?ra blogai.

Lietuvi? išvykimas ? užsien? sukuria Lietuvai didel? vert? – intelektualin? kapital?. Norint Lietuvai b?ti kompetentingai, reikia, kad žmon?s išvykt?, ?gyt? korporacin?s kult?ros patirties ir tai atsivežt? atgal.

– Ar ateit? siejate su Lietuva?

– Nor??iau gr?žti ir dabar, bet ?ia n?ra rinkos. Tai vienintel? priežastis, d?l kurios negr?ž?iau.

Save sieju su Lietuva. Man dar pavyko gauti dvigub? pilietyb?. Mano amerikiet? žmona labai domisi Lietuva, pagal Fulbright stipendij? ginasi daktaro laipsn? JAV universitete, studijuoja Lietuvos švietimo sistem? pasauliniame kontekste.

Ji labai gerai kalba lietuviškai ir dabar kelet? m?nesi? gyvena Kaune. Aš ?ia atvažiuoju kas m?nes?.

– Lietuva iki šiol neišsprend? dvigubos pilietyb?s klausimo. K? apie tai manote?

– Man visiškai nesuprantamas toks Lietuvos elgesys. Tai – politin? katastrofa.

– Kod?l?

– Su visa mano patirtimi, neišneša protas, ko reikia baimintis ir kokia politika už to slepiasi. Gal tai nenoras Lietuvai b?nant „tolerantiškiausia“ valstybe Europoje pritraukti ar ? Rusij?, ar ? kitas šalis emigravusi? žmoni?.

Bet aš manau, kad tai politinis žingsnis. Aš turiu dvi pilietybes. Bet jei neb?t? galima pasilikti Lietuvos pilietyb?s, aš tikrai tris kartus pagalvo?iau, ar ji man reikalinga, jeigu aš galiu tur?ti JAV pilietyb?. Su JAV, Jungtin?s Karalyst?s, Švedijos ar kurios kitos valstyb?s pilietybe galiu gerokai daugiau nuveikti. Jos tau gali duoti daugiau nei Lietuva duoda dabar.

Manau, žmon?s tai pasveria ir svarstykl?s nusisveria Lietuvos nenaudai. Gal politikai prieš tai užmerkia akis. Manau, taip prarandame emocin? prisirišim? prie Lietuvos.

Ži?rint emociškai, jei Lietuvai man?s nereikia, kam man pilietyb? reikalinga? Tai – paprastas gyvenan?i? užsienyje klausimas. Dabar daug lietuvi? turi kit? Europos S?jungos valstybi? pilietyb? – jie atsisak? Lietuvos pilietyb?s vien d?l ekonomini? sumetim?. Manau, d?l to prarandame daug žmoni?. Ir t? patvirtins visos bendruomen?s – ar senosios diasporos, ar nauja karta. Juoba yra tik trys milijonai lietuvi?. Kod?l taip elgiam?s – didelis klausimas.

– Pastaraisiais metais studijuoti ? užsien? išvyksta daug student?. Vieni tame mato gr?sm?, kiti ?žvelgia privalumus. K? patartum?te jauniems žmon?ms – važiuoti mokytis ? užsien?, ar likti Lietuvoje?

– Jei tur??iau vaik?, nor??iau, kad jie vidurin? mokykl? lankyt? Lietuvoje. Bet ?ia siekti aukštojo išsilavinimo – jokiais b?dais. Manau, Lietuvai labai toli, kol aukštasis išsilavinimas bus labai geras.

Užsienie?iai ?ia važiuoja studijuoti, nes ?ia pigu gyventi, nauja patirtis, pigus alus. ? paskaitas eiti neprivaloma. Manau, universitetuose dar tik mezgasi kritinio m?stymo pradmenys.

Apskritai, nei Vilniaus, nei joks kitas Lietuvos universitetas n?ra geriausi?j? Europos universitet? 500-tuke. Tad mums girtis tikrai n?ra kuo. Reikia ži?r?ti ? realyb? ir sakyti, kad dar turime daug darbo.

Važiavimas studijuoti ? užsien? lietuvius, manau, padaro tik daugiau kompetentingus. Jeigu jie gali rasti ger? darb?, kuriame gali save realizuoti – kod?l gi ne. Tai irgi gerai Lietuvai, nes sukuria kompetencij?.

– Kaip Lietuva atrodo užsienie?io akimis?

– ? Lietuv? reikia ži?r?ti kaip ? globali? šal? ir nereikia apsiriboti sienomis. Man labai smagu matyti, kad Lietuva tampa tolerantiškesn? kitokiems žmon?ms, kitoms religijoms, g?jams ir lesbiet?ms. Manau, tai labai gerai Lietuvai. Per pastaruosius penkerius metus šioje srityje matau didel? pokyt?.

Ži?rint iš užsienio ? Lietuv? atvažiavusi? sve?i? akimis, Lietuva tur?t? pataisyti infrastrukt?r?. Kai pagyveni užsienyje ir atvažiuoji ? Lietuv?, tikrai matai, kad n?ra infrastrukt?ros pagrindo. ?ia negali gauti to, kas užsienyje yra norma.

Pradedant nuo ženkl? – kiek met? stebiuosi, kad sunku ? Vilniaus oro uost? nuvažiuoti. Esu kaunietis, ir vis? laik? ? oro uost? važiuodamas nauju keliu, pravažiuoju vienintel? ženkl?. Jei policijai nakt? paskambinsi d?l triukšmaujan?i? kaimyn?, iš tav?s tiks pasijuoks. Norint pritraukti daugiau užsienie?i? ir ekonomikos, tai reikia keisti.

Turi pasikeisti ?staig? kult?ra – jei nusiunti prašym? ar klausim? ? vyriausybin? organizacij?, jis patenka ? juod? d?ž? ir por? savai?i? n?ra jokio atsakymo. Jeigu norime b?ti kompetentingi, t? reikia greitai pakeisti. D?l to prarandame daug galimybi?.

Anglakalbiams Lietuvoje sunku – sud?tinga ir su žiniasklaida, ir norint susirasti gydytoj?. Po toki? atvej? užsienie?iai išsiveža blog? ?sp?d? ir j? perduoda kitiems.

DELFI Jums tiekia kokybišk? nemokam? turin?. J?s atsid?kotum?te mums, jei dalintum?t?s šiuo tekstu si?sdami jo nuorod?, o ne kopijuodami tekst?. http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/jav-lietuvis-protu-nutekejima-pakeite-protu-cirkuliacija.d?id=58103644#ixzz24yyXWJql