Kontaktu mainai priviliojo buri Kauno jaunimo

Tre?iadienio vakar? Kaune, „Žalgirio“ arenoje, b?riavosi keli šimtai pažin?i? ieškan?i? jaunuoli? ir verslo lyderi?. Renginyje „Diena Media News kontakt? mainai“ dalyviams pavyko ne vien?kart sukirsti rankomis d?l tolimesni? susitikim?.

Renginio iniciatoriai, JAV gyvenantys lietuviai – pianistas Edvinas Minkštimas ir „HSBC Bank USA“ viceprezidentas Rokas Beresniovas – pasakojo, kad abu yra kaunie?iai, mok?si Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje. Paradoksalu, ta?iau gyvendami Lietuvoje vienas kito nepažinojo.

„Mes nesusipažinome, nors aš lankiau t? pa?i? men? gimnazij?. Prieš dvejus metus susipažinome Vašingtone, viename iš kontakt? main? rengini?. Prad?jome kartu bendrauti, draugauti, keistis id?jomis“, – pasakojo E.Minkštimas, aplink kur? viso renginio metu b?riavosi jauni dalyviai.

R.Beresniovas džiaug?si, kad Kaunas pateisino savo student? miesto vard?. Kontakt? mainuose Kaune užsiregistravo 240 dalyvi?, kuri? dauguma buvo jaunimas.

„Buvo tikrai labai ?sp?dinga – iš tokios gausos žmoni? visi buvo labai entuziastingi. Labai tikiuosi, kad kontakt? mainai bus organizuojami ir ateityje, galb?t net kas m?nes?“, – sak? jis.

Kauno rotuš?s ceremonmeisteris K?stutis Ignatavi?ius pasakojo, kad renginio metu atrado ne vien? kandidat?, nor?jus? pasisemti lyderyst?s ir rengini? režis?ros patirties. Pašnekovas nesl?p?, kad jaunimas buvo aktyvus ir netgi papraš? pasidalinti žiniomis atskiro susitikimo metu.

„Jaunimas domisi. Keli dalyviai patys pasisi?l? mane aplankyti, kad aš jiems suorganizuo?iau užsi?mim? apie tai, kaip vesti renginius. Taip pat praš? surengti ekskursij? Kauno rotuš?je. Aš jiems pažad?jau tai padaryti ir savo žodžio laikysiuosi“, – patikino K.Ignatavi?ius.

Pašnekovas pasakojo, kad j? sužav?jo jaunimo geb?jimas pateikti save kaip asmenyb? – su pasididžiavimu pristatyti savo institucij? arba siekius, moksl? krypt?: „Kiekvieno j? akys žiba – jie siekia žini?. Problema tik ta, kad yra didelis b?rys dalyvi?, tod?l su visais pabendrauti sunku. Tai yra puikus pirmas susipažinimas, o toliau nor?t?si bendrauti dalykiškai ir konkre?iai. Š? rengin? galima vertinti tik kaip t?stin? projekt?.“

Kauno technologijos universiteto student? universiteto student? atstovyb?s “BEST Kaunas“ prezident? Agn? Velžait? renginyje sak? siekianti surasti tinkam? kontakt? bei paskleisti savus: „Patogu, kai vienoje vietoje gali rasti daug žinom?, tikslinga veikla užsiiman?i? žmoni? ir gana paprastai, tiesiog prie taur?s vyno apsikeisti su jais kontaktais, sužinoti j? l?kes?ius ir pasakyti savus.“

Pašnekov? tikino, kad didel? skirting? sri?i? atstov? gausa jos neglumino ir dairytis nauding? kontakt? nesukliud?, es? profesij? ?vairov? praple?ia tiek asmenines, tiek organizacines galimybes: „Visus kontaktus galima pritaikyti, tik galb?t neb?tinai t? pa?i? akimirk?.“

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Zigmas Lydeka sak?, kad kontakt? mainuose jaunimas pateisino savo ger?sias savybes. Jo teigimu, renginyje jaunimas nesiblašk?, o dr?siai pri?jo prie juos dominan?i? žmoni? ir bendravo.

„Kauno jaunimas turi ger? savyb? užmegzti kontakt?, nebijoti. O kontakt? mainai suteikia galimyb? tapti dar labiau atviriems, nes užmegzdami kontakt? mes visuomet drovim?s, baiminam?s neteisingai suformuluoti klausim?. Manau, šis renginys yra ir pragmatiškas, ir tam tikra prasme ugdo jaunim?“, – sak? Z.Lydeka.

Jis sak? neabejojantis, kad net trumpo pokalbio metu jauno žmogaus akyse galima perskaityti ambicijas. Pašnekovas taip pat pabr?ž?, kad daug apie žmogaus ambicijas pasako jo klausim? formuluot? ir sav?s pristatymas.

„Norint užmegzti dalykin? kontakt? pirmas prisistatymas yra b?tinas. Man buvo labai miela, kai vos pri?j? žmon?s aiškiai pasak?, kas tokie yra ir kuo užsiima. Tai parodo, kad jauni žmon?s jau žino, kaip save pateikti“, – pasakojo jis.

Naujien? agent?ros BNS direktorius Art?ras Ra?as sak? per rengin? surink?s apie 20 vizitini? korteli?, tarp kuri? gali b?ti ir ateityje nauding?. Anot jo, bendradarbiavimo galimyb?s su renginio metu pažintais dalyviais paaišk?s tolimesnio bendravimo metu.

„Kadangi laiko mažai, su kai kuriais sutar?me, kad jie su manimi susisieks. Taip pat studentai pakviet? mane pas juos atvažiuoti, taigi tarsim?s, kada bus galima tai padaryti. Patir?i? buvo labai skirting?“, – apie užmegztus ryšius pasakojo A.Ra?as.

Nors jis sak? nežinantis, kur kontakt? mainuose užmegztos pažintys nuves, ta?iau neabejojo, kad dalyvavimas renginyje jaunimui suteikia pranašum?: „Bendrauti su žmogumi, kur? jau esi mat?s, yra žymiai lengviau. Dabar, užuot pasakoj?s, kas jis toks yra ir iš kur, žmogus gali pasakyti „Laba diena, mes mat?m?s kontakt? mainuose“. Ir aš visk? žinosiu.”

Lina Mrazauskait?, Kauno diena
Nuotrauk? ieškokite arenos Facebook grup?je.