Kas padetu Lietuvai pritraukti „protus“ ?

Švent?ms sugr?ž? ? Lietuv? bei m?s? šalyje dirbantys užsienie?iai rinkosi ? organizacijos „GLL | Globalios Lietuvos lyderiai“ šventin? vakar? ir diskusij? „Globali talent? migracija. K? tai reiškia Lietuvai?“ (angl. „Global migration of talent. What does it mean to Lithuania?“).

Vakaro metu buvo aptartos  globalios migracijos tendencijos ir j? poveikis Lietuvai. Apskritojo stalo diskusijoje buvo išsakyti ?vair?s si?lymai, kokio atsako reik?t? ieškoti reaguojant ? vykstan?ius migracijos procesus: nuo dvigubos pilietyb?s problem? sprendimo, aktyvesn?s imigracijos politikos Lietuvoje,  vietinio verslo aplinkos gerinimo, biurokratini? suvaržym? šalinimo iki anglakalbi? mokykl? tarptautin?s  bendruomen?s atstovams skai?iaus didinimo m?s? šalyje.

Apskritojo stalo diskusij? ved?s specialusis ES atstovas Afganistane Vygaudas Ušackas pabr?ž?, kad global?s migracijos procesai neišvengiamai veikia Lietuv?, tod?l reik?t? ieškoti, kaip išnaudoti „prot? cirkuliacijos“ procesus ir išlaikyti ryšius su išvykusiais lietuviais, karjeros siekian?iais svetur, bei, kita vertus, konkuruoti d?l užsienio talent?, pritraukiant juos ? Lietuv?. Pasak Vygaudo Ušacko, d?l to Lietuvoje svarbu sukurti palankiausi? ?manom? kult?rin?, verslo ir mokestin? aplink?, kad „visi nor?t? atvykti ir niekas nenor?t? išvykti iš Lietuvos“.

Nijol? Kelpšait?, tiesiogin?s personalo paieškos ?mon?s UAB „J. Friisberg & Partners“ vadovaujanti partner?, išsak? nerim? d?l ateities darbo rinkos ir specialist? poreikio, jei talent? migracija ir toliau ženkliai vyks viena kryptimi.  Stebint sugr?žtan?i?j? nuotaikas, Nijol? Kelpšait? išreišk? susir?pinim?, kad neretai gr?žtan?i?j? ? Lietuv? l?kes?iai neatitinka rinkos poreiki? ir šiandienos darbdavi? suteikiam? galimybi?.

„Šiandien prarandame jaunus išsilavinusius žmones, o ateityje tur?sime sunkum? suformuojant vadybinink?-vadov? rezerv?. Jungtin?s Karalyst?s rinka absorbuoja nemaž? dal? galimo potencialo, tod?l turime reaguoti ir aktyviai konkuruoti su ta rinka, išlaikant ir ?darbinant jaunim? Lietuvoje bei užsitikrinant resursus ekonomikos augimui“, – kalb?jo Nijol? Kelpšait?.

Australijoje gim?s ir užaug?s lietuvis Paulius Daugalis, šiandien dirbantis Lietuvoje „SKF Central Eastern Europe“, turto valdymo paslaug? vyresniuoju konsultantu, steb?josi, kad m?s? šalies darbo rinkos dalyviai veikia neefektyviai, tod?l sugr?žusi? l?kes?ius tenka priartinti prie realyb?s.

„Tarptautiniuose reitinguose pagal darbo našum? Lietuva atsiduria žemutin?se pozicijose. Mano nuomone, tai lemia biurokratizuota aplinka ir pernelyg didelis verslo reguliavimas. Ta?iau gr?žti ? Lietuv? pasiryž? žmon?s, tur?dami globali? patirt? vietinei rinkai ir darbovietei atneša ger?j? praktik?, „know-how“ bei naujas id?jas, ver?ia ir vietines kompanijas pasitempti“, – sak? Paul Daugalis.

Jungtin?s Karalyst?s ambasadorius Lietuvoje Davidas Huntas  pritar?, kad  migracijos procesus šalims, siekian?ioms ekonominio progreso,  reik?t? išnaudoti, kaip globalios patirties ir inovacij? sklaidos šaltin?. Ambasadorius pabr?ž?, kad naujoji karta yra mobili  – savo karjer? ir gyvenim? vis mažiau sieja su viena apibr?žta teritorija. Ta?iau vykstant spartiems emigracijos procesams, ypa? svarbu kreipti d?mes? ? imigracijos politik?, apie kuri? šiandien Lietuvoje kalbama dar mažai.

Renginyje dalyvavusi Švedijos karalyst?s ambasador? Cecilia Ruthstrom-Ruin, pritar?, kad Lietuvai reik?t? susir?pinti imigracijos politika. B?tent ? šal? atvykstantys darbuotojai išgelb?jo ir tebegelbsti didžiausi? emigracijos bang? nuo XIX a. pabaigos išgyvenan?i? Švedij?.

Rokas Beresniovas, „HSBC Bank USA“  viceprezidentas, prieš 13 met? išvyk?s karjeros siekti ? JAV, diskusijos metu pabr?ž?, kad išvyk? lietuviai prie poky?i? ?ia, Lietuvoje, gali prisid?ti neb?tinai gr?ždami ? T?vyn?. Ta?iau svarbu kreipti d?mes? ? ryšio su gimt?ja šalimi išlaikym?.

„B?damas vienu iš GLL profesional? tinklo steig?j?, siekiu prisid?ti prie GLL, kaip platformos tokiam ryšiui palaikyti, k?rimo. Be abejo, svarb?s ir politiniai veiksniai, tokie kaip dviguba pilietyb?, siekiant išlaikyti ryš? su po pasaul? išsibars?iusiais lietuviais“, – sak? Rokas Beresniovas.

Apie globalias migracijos tendencijas ir j? poveik? Lietuvai diskutavo daugiau nei 150 sve?i? –  s?kmingai versle, mene, moksle ir kitose srityse dirbantys lietuviai, besidomintys Lietuva  žmon?s iš Jungtin?s Karalyst?s, JAV, Danijos, Šveicarijos, Norvegijos, Indijos ir kit? šali?. Renginyje lank?si Lietuvoje reziduojantys kit? šali? ambasadoriai, tarptautin?ms ?mon?ms vadovaujantys užsienie?iai pasirink? dirbti ir gyventi Lietuvoje. Renginio r?m?jas – advokat? kontora „Raidla Lejins & Norcous“. Read More.