JAV gyvenantys talentingi lietuviai stengiasi Lietuvai gr?žinti savo „nutek?jusius protus“

Lietuvos Rytas. Lina Mustafinait? 2011-10-31 11:35

Pianistas Edvinas Minkštimas ir bankininkas Rokas Berezniovas turb?t nejaukiai pasimuistyt? pavadinti Amerikos lietuviais. Nors jau beveik dešimtmet? abu gyvena už Atlanto, jie sako, kad j? namai – visas pasaulis. Kosmopolit? kartos atstovai, kuri? pirmasis gyvenimo dešimtmetis prab?go sovietin?je Lietuvoje, antrasis – nepriklausomoje, o tre?iasis – užsienyje, sako turintys kitok? poži?r? ? emigracij?. Jie daug dirba, kad pad?t? Lietuvai susigr?žinti „nutek?jusius protus“.

E.Minkštimas ir R.Beresniovas susitiko su JAV ambasadore Lietuvoje Anne E. Derse.

E.Minkštimas ir R.Beresniovas susitiko su JAV ambasadore Lietuvoje Anne E. Derse.  Asmeninio archyvo nuotr.

Žinomas pianistas, daugelio konkurs? laim?tojas E.Minkštimas studijuoti Nacionalin?je Paryžiaus konservatorijoje išvažiavo, kai jam buvo 19 met?. Po trej? met?, praleist? Pranc?zijos sostin?je, jis išvyko toliau tobulintis ? prestižin? JAV akademij?. Džuljardo muzikos ir dramos akademijoje šiemet jis baig? doktorant?ros studijas.

Šiuo metu Edvinas yra „Embassy Series“ festivalio direktoriaus pavaduotojas, „Phillips Collection Camerata“ narys, keli? tarptautini? organizacij? valdybos narys, aktyviai koncertuojantis pianistas ir VDU vizituojantis d?stytojas.

„Taip, dabar man nereikia r?pintis, k? valgyti ir kur gyventi, visa tai aš jau turiu. Ta?iau pra?jo daug laiko, daug sunki? dien?, reik?jo daug dirbti, kad viso to pasiek?iau. Tik atrodo, kad Amerikoje visk? galima gauti lengvai. Ta?iau taip n?ra. Žmon?s ten beprotiškai daug dirba.

Pagyvenus Amerikoje kartais pasidaro keista, kai gr?žtu ? Lietuv? ir kažkas negali susitikti, nes pasi?m? laisv? dien? prieš ilg?j? savaitgal?. Esu priprat?s dirbti septynias dienas per savait?“, – sako E.Minkštimas.

Kartu su juo ? Lietuv? trumpam gr?žo ir jau dešimtmet? JAV gyvenantis ir banke HSBC viceprezidento komercinei bankininkystei Vašingtono regione pareigas užimantis Rokas Beresniovas. Jis taip pat yra ir Džordtauno verslo asociacijos viceprezidentas, ?vairi? fond? ir organizacij? valdybos narys.

Roko istorija panaši ? Edvino. Baig?s studijas Lietuvoje jis išvyko ? JAV. Ri?lando koledže (Dalasas, Teksaso valstija) jis baig? tarptautinio verslo ir prekybos studijas. Vaikinas daug dirbo, vienu metu tur?davo po kelis darbus, mažai miegodavo, ta?iau buvo užsispyr?s ir tur?jo tiksl?. Dabar jis užima aukšt? post?, kurio jam gal?t? pavyd?ti ir gerokai vyresni amerikie?iai.

Ta?iau pasiek? karjeros aukštumas lietuviai neužmigo ant laur?.

„Kuo labiau padedi kitiems, tuo labiau tau pa?iam sekasi“, – ?sitikin?s Rokas.

Namai – ir Lietuvoje, ir Amerikoje

Paklaustas, kur jo namai Edvinas sudvejoja. „Ar aš turiu rinktis, kur mano namai? Yra namai Amerikoje ir yra namai Lietuvoje. Aš labai gerai jau?iuosi ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Namus sudaro prisiminimai, aplinka, žmon?s. Turiu puiki? draug? Amerikoje, ir puiki? draug? Lietuvoje“, – sako muzikas.

Apsigyven?s Amerikoje jis nesisteng? ieškoti lietuvi?. Ieškojo tiesiog bendramin?i?. Taip susipažino su Jonu Meku, kitais menininkais, aktoriais, muzikantais.

„Taip sutikau ir Rok?. Abu gim?me ir gyvenome Kaune, bet susipažinome JAV. Susitik? pamat?me, kad galvojame panašiai. Mane sužav?jo tai, kad Rokas, užimantis aukštas pareigas, gyvenantis pasiturin?iai, nes?di sud?j?s rank?. Jam neužtenka tik gerai gyventi. Jis dalyvauja labdaringoje veikloje, rengdamas renginius siekia pad?ti autizmu sergantiems vaikams, ne?galiesiems, aplinkiniams.

„Mane stebino toks ne?prastas, ger?j? prasme, m?stymas“, – pasakoja Edvinas.

Lietuviai ?m? kartu organizuoti ?vairius labdaringus renginius: Edvinas r?pinosi j? menine puse, Rokas – finansine.

Nori dalintis žiniomis

„Kai galvoju apie savo gyvenimo keli?, matau, kad buvo daug žmoni?, kurie man pad?jo. Be j? aš neb??iau toks, koks dabar esu. Manau, kad pasidom?jus kiekvieno s?kmingo žmogaus gyvenimu, matyti, kad be jo paties darbo ir pastang?, jam iškilti ir šio to pasiekti pad?jo daugyb? ger? žmoni?. Jie savo laik? nesavanaudiškai skyr? tam, kad jam b?t? geriau.

Mes taip pat norime kažkam pad?ti“, – sako Edvinas.

Lietuvoje emigracija – skaudi tema. J?s – taip pat emigrantai. K? manote apie dabartin? situacij??

Rokas: Mes pastebime, kad iš Lietuvos išvažiav? žmon?s gr?žta. Pavyzdžiui, mes. Gr?žtame ir norime padaryti kažk? gero.

Edvinas: Tod?l labai svarbu stiprinti ryšius tarp visame pasaulyje gyvenan?i? lietuvi?, skatinti bendradarbiavim?. Tod?l labai reikalingos tokios organizacijos, kaip Globalios Lietuvos lyderiai (GLL), kurios vienyt? po vis? pasaul? išsibars?iusius lietuvius.

K? j?s darote Lietuvos labui? Ar tai tarsi skolos gr?žinimas?

Edvinas: Nesijau?iame gr?žinantys skol?, gal grei?iau norime perduoti savo patirt?. Man, vieninteliam iš lietuvi? muzik?, pavyko baigti studijas Paryžiaus konservatorijoje ir Niujorko Džuljardo muzikos ir dramos akademijoje, tod?l noriu dalintis savo žiniomis.

Vytauto Didžiojo universitete esu pakviestas d?styti jauniems pianistams, organizuoju žinom? meninink? koncertus Lietuvoje, ? JAV vykstan?ius festivalius kvie?iuosi ir lietuvius atlik?jus.

Rokas ? Lietuv? atveža verslininkus, kad jie megzt? ryšius, sukurt? papildomas verslo galimybes ?ia esantiems. Jis taip pat bendrauja su studentais per GLL sukurtas mentoryst?s programas. JAV „Big Brother“ programa buvo prad?ta ir s?kmingai vystyta GLL nar?s Linos Tolvaišait?s, šiuo metu dirban?ios Pasaulio banke. Lina, beje, yra Vytauto Didžiojo universiteto absolvent?.

Kod?l nesim?gaujate ramiu ir so?iu gyvenimu? Kam jums reikia skraidyti ? Lietuv?, gaišti laik?, leisti pinigus?

Rokas: Nes esame jauni, energingi, nes norime jausti ryš? su Lietuva.

Edvinas: Nenoriu tiesiog pasikabinti trispalv? ar nusipirkti but? Lietuvoje. Noriu kažk? veikti ir jau?iu, kad tai daro mano gyvenim? prasmingesn?.

Norime jausti, kad priklausome Lietuvai, tapatintis su ja. Tikim?s, kad esame laukiami ir kažkuo naudingi.

Ar bendraujate su lietuvi? bendruomen?mis JAV?

Rokas: Prieš kelis metus ieškojau lietuvi? bendruomeni? JAV, nor?jau save ?prasminti kaip lietuv?.

Lietuvi? bendruomen?se Amerikoje yra daug puiki? žmoni?, bet jie kitaip myli Lietuv?. Jie j? romantizuoja, puosel?ja praeities papro?ius, vertybes. O mes esame kita karta, mes norime veikti, keisti, kartu matome ir Lietuvoje vykstan?ius poky?ius.

Visi kalba, kad Lietuva praranda protus, kad tai blogai, bet aš manau kitaip. Vis? pirma migracijos ne?manoma sustabdyti. Pasaulis global?ja. Nori nenori, žmon?s vis tiek išvažiuoja. Kod?l gi tuo nepasinaudojus, nepabandžius išvykusius ir likusius žmones sujungti ir suvienyti bendram darbui? Reikia kurti tiltus ir saitus, kad t? žmoni? neprarastume, kad išsaugotume ryš?.

Sutinkame žmones, kurie nori kažk? veikti Lietuvoje, investuoti, bet jie nežino, kaip tai daryti ar nepasitiki valdžia. Taip gim? ir GLL id?ja. Organizacija nuolat auga. Mes stebim?s, kaip kiekvien? dien? su mumis susisiekia visame pasaulyje dirbantys lietuviai. Ne?tik?tinai aukštas pareigas užimantys lietuviai.

Jeigu yra gr?žtamieji ryšiai, visk?, ko mes išmokome ir sužinojome, galime gr?žinti Lietuvai.

Ar jau?iate, kad j?s? pastangos, j?s? patirtis ir žinios yra reikalingos?

Edvinas: Aš tikiu, kad j? reikia ir darau. Nelaukiu, kol man?s kas nors ko nors prašys ir nelaukiu d?kingumo. Klausiu, ieškau sri?i?, kuriose gal??iau dirbti. Jau?iu, kad turiu k? duoti. Visada atsiras toki?, kuriems kažkas nepatinka, bet sutinku daug žmoni?, kurie mane palaiko.

Ar sulaukiate neigiamo kit? lietuvi? poži?rio ? jus?

Edvinas: Neigiam? emocij? daugiausia patyriau iš vyresniosios emigrant? kartos, kuri ? Amerik? atvyko per kar?. Viena vertus juos suprantu, jie buvo priversti palikti t?vyn?, adaptuotis svetimoje šalyje, dirbti juodus darbus. Jie nemok?jo kalbos, jaut?si atstumtieji. Dabar jie mums sako: „Mes jums iškovojome laisv?, k? j?s ?ia veikiat?“ Bet mes – kita karta. Mes mokame kalb?, naudojam?s naujausiomis technologijomis, bendraujame su amerikie?iais.

Rokas: M?s? karta yra unikali. Dešimt met? mes gyvenome sovietin?je Lietuvoje, dešimt – nepriklausomoje ir dešimt – užsienyje. Neaišku, koks bus kitas dešimtmetis.

Edvinas: Kartais naudingesni Lietuvai mes galime b?ti ir negyvendami Lietuvoje. Pavyzdžiui, Pasaulio banke dirba aštuoni lietuviai. Jie gali prisid?ti prie šioje institucijoje formuojam? nuostat? Lietuvos atžvilgiu. Vadovaudamas festivaliui JAV, turiu galimyb? kviesti koncertuoti lietuvi? atlik?jus iš Lietuvos. To negal??iau padaryti b?damas tik Lietuvoje.

Kai kurie emigrantai pyksta ant Lietuvos. Skundžiasi, kad Lietuva nieko nedav?, kad buvo priversti išvykti. K? j?s apie tai manote?

Edvinas: Gimtoji ar bet kuri kita šalis nieko duoti ir neprivalo. Amerikoje irgi niekas nieko šiaip sau neduoda. Lietuva bent jau duoda nemokam? moksl?, ko Amerikoje n?ra. Ta?iau Lietuva – tai prisiminimai, tai vaikyst?, svajon?s, patys svarbiausi asmenyb?s formavimosi metai, žinios, patirtys – ar tai yra mažai? Kaip sak? JAV prezidentas J.Kennedy: „Neklausk, k? tau gali duoti tavo šalis, klausk, k? tu gali duoti jai“.

Rokas: Dažnai galvoju, kas yra lietuvis. Aš pats turiu du pasus – JAV ir Lietuvos. Mano pavard? n?ra lietuviška, aš gyvenu ne Lietuvoje, bet aš esu lietuvis. Mano žmona yra amerikiet?, bet ji daugiau žino apie Lietuv? nei aš. Ji net lietuviškai geriau už mane kalba. Kartais ji man atrodo tikresn? lietuv?, nei aš. Ji domisi postsovietin?mis šalimis ir ypa? Lietuva. Šiuo metu ji studijuoja Lietuvoje. Mes nepykstame, bet džiaugiam?s ir didžiuojam?s, kad esame iš Lietuvos, ir norime ryšius tik stiprinti.

Edvinas: Yra toki? žmoni?, kurie gim?, užaugo Lietuvoje, bet jiems ta Lietuva ner?pi, o yra nelietuvi?, bet jie jau?iasi artimi Lietuvai ir nori ?ia daryti kažk? gero.

K? patartum?te Lietuvos jaunimui?

Rokas: S?km? yra ne tai, k? tau duoda pasaulis, o tai, k? tu duodi pasauliui.

Edvinas: ? atmint? ?strigo šis posakis: „Dieve, duok man j?g? pakeisti tai, k? galiu, dr?sos susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, ir išminties atskirti vien? nuo kito.“