Sugav?s amerikietišk? ,,laim?s paukšt?”


boris
Kaunietis Rokas Beresniovas ? Amerik? atvyko pagal studentišk? kult?rini? main? program? „Work and Travel USA”. Kaip daugeliui jaun? žmoni?, savo vert? sve?ioje šalyje jam teko ?rodin?ti ir dirbant padav?ju, ir studijuojant. Baig?s tarptautinio verslo ir prekybos studijas Richland College Dallas, TX, Rokas pamažu ?m? kilti karjeros laiptais. HSBC banko Washington, DC viceprezidentas Rokas Beresniovas neseniai išrinktas susivienijimo Georgetown Business Association (GBA) prezidentu. Šia proga jis maloniai sutiko atsakyti ? kelet? klausim?.

– Sveikiname su naujomis pareigomis – esate išrinktas Georgetown Business Association prezidentu. Ar toks paaukštinimas pareigose Jums buvo netik?tas?

– Naujas pareigas GBA aš priimu kaip dar didesn? atsakomyb? ir kaip šio susivienijimo darbuotoj?  pasitik?jimo manimi ženkl?. Su GBA dirbu jau daugiau nei 3 metai. Per š? laikotarp? sureng?me ne vien? dešimt? rengini? Washington, DC ir tarptautinei bendruomenei. 2008 metai GBA buvo labai sunk?s. At?j?s ? susivienijimo taryb?, stengiausi, kad  kiti nariai nenuleist? rank?, skatinau stiprinti organizacijos autoritet? ir veikl?, ruošti s?kmingus renginius. Surinkome puiki? žmoni? komand?, kuri savo tik?jimu, nesavanaudišku darbu ir l?kes?i? pateisinimu pad?jo GBA augti ir pasiekti užsibr?žtus tikslus. Šiuo metu ši pelno nesiekianti organizacija yra viena iš svarbiausi? verslo susivienijim? Washington, DC, kurio ?taka jau?iama politikoje, versle ir kult?riniame miesto gyvenime.

– J?s? karjeros pasiekim? gali pavyd?ti ne tik imigrantai, bet ir amerikie?iai. Kaip pasisek? ,,pagauti amerikietišk?j? svajon?”?

– Nesistengiu sav?s lyginti su kitais žmon?mis ar tenkintis tikru ar ?sivaizduojamu pranašumu. Kaip  min?jau, visuomet ma?iau tiksl?, d?l kurio su užsidegimu dirbau pats ir stengiausi suburti bendramin?ius šiam tikslui pasiekti. Matymas, kad mano su bendramin?iais atlikti darbai teigiamai paveik? kit? žmoni? gyvenimus, suk?r? jiems galimybes augti, man yra pats geriausias atlygis už darb?. Gyvendamas JAV pats patyriau daugelio geranorišk? žmoni? pasitik?jim?, pagalb? ir dabar stengiuosi tuo pa?iu atsilyginti kitiems.

– Kas buvo sunkiausia šiame kelyje?

– Sunkiausia yra neprarasti drausm?s ir nenuleisti rank?. Sunki buvo ir pati pradžia – atsid?rus svetimame krašte, kitoje kult?rin?je aplinkoje, be paž?stam? ir draug?. Esu d?kingas sutiktiems amerikie?i? d?stytojams – jie mane išmok? ne tik kritinio m?stymo, bet ir nebijoti klausti.

– Dažnai gr?žtate ? Lietuv?. Koki? j? matote? Ar tikite, kad Lietuva kada nors taps klestin?ia valstybe?

– Valstyb?s „klest?jimas” man ir mano bendramin?iams vis? pirma yra m?stymo kaita, demokratišk?, tolerantišk? sieki?, veiksm? ?sigal?jimas visuomenin?je s?mon?je, aktyvaus, veiklaus jaunimo, nauj? vadov? atsiradimas ir j? skatinimas dirbti.

Šitie dalykai sukurs terp? galim? ateities konkurencing? produkt? – kult?rini? ir fizini? – atsiradimui.

– Nors jau daugiau nei 10 met? gyvenate JAV, J?s? su draugais 2010 m. ?kurtas tarptautinis socialinis tinklas ,,Global Lithuanian Leaders” (GLL) rodo, kad per tiek met? meil? gimtai šaliai neužgeso. Kod?l Jums taip r?pi ta maža šalel??

– Aš sieju save su Lietuva, su jos spar?iai besikei?ian?ia kult?ra, gyvenimu. Mano ir Lietuvoje gyvenan?i? žmoni? m?stymas kartais skiriasi, ta?iau jau?iu poreik? perduoti savo ir kit? JAV ?sitvirtinusi? lietuvi? profesional? žinias ir patirt? perspektyviam Lietuvos jaunimui ir taip prisid?ti prie Lietuvos vystymosi ir ateities. Aš jau?iuosi lietuvis, nes esu lietuvis ne vien d?l to, kad turiu pas?. Negyvenu Lietuvoje, bet dažnai ? j? gr?žtu, nesu nutol?s nuo šalies realyb?s, ji mano gimtasis kraštas.

– Š? ruden? lank?t?s Lietuvos Seime. Ar Lietuvos valdžia supranta J?s? ?kurto tinklo siekius?

– GLL – nepolitin?, nevalstybin? organizacija, tai – socialinis tinklas, jungiantis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenan?ius savo srities profesionalus, vadovus, neabejingus Lietuvai, jos žmon?ms, mokslui, kult?rai bei Lietuvos vietai pasaulyje. Per ?vairius socialinius, akademinius projektus GLL siekia tapti pasaulin?s patirties bei žini? tiltu ? T?vyn?. Jos tikslas skleisti pasauliui žini? apie  m?s? šalyje vyksian?ius renginius, paskatinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenan?ius lietuvius pakviesti savo užsienie?ius draugus, draug? draugus ir paž?stamus aplankyti Lietuv?. Išvyk? Lietuvos sve?iai skleis žini? kitiems ir taps savotiškais „Lietuvos ambasadoriais”.

Su mumis kartu sutiko dirbti, kurti bendrus projektus, dalintis sumanymais keletas LR ministerij?. Reikia pasakyti, kad nemažai, ypa? jaunosios kartos, politik? yra dažni GLL rengini? sve?iai. Tarkime, 2011 m. gruodžio 28 d. GLL organizuojamoje konferencijoje dalyvaus premjeras Andrius Kubilius, o jo patar?jas Mykolas Majauskas yra nuolatinis GLL rengini? sve?ias.

Kol kas atsiliepimai apie m?s? veikl? buvo tiktai teigiami, ir tikim?s, kad ateityje atsiras vis daugiau bendradarbiavimo b?d?.

– K? J?s manote apie šiomis dienomis taip dažnai diskutuojam? dvigubos pilietyb?s klausim??

– Šis klausimas yra svarbus. Esu ?sitikin?s, kad dviguba pilietyb? yra reikalinga. Negalime sau leisti, kad Lietuva atstumt? išvykusius, darbš?ius, talentingus žmones, kuriems kitos valstyb?s si?lo pilietybes, pripažindamos j? vert?. Jeigu žmogus yra ver?iamas rinktis vien? pilietyb?, tai gal?damas tur?ti JAV, Didžiosios Britanijos, Kanados, Vokietijos ar kt. išsivys?iusios šalies pilietyb?  jis vien d?l savo ir savo šeimos gerov?s grei?iausiai rinksis ne Lietuvos pilietyb?. Manau, kad tokiu poelgiu  Lietuva atstumia daug puiki? lietuvi?. Gimtasis kraštas juos atstumia, o tie žmon?s tikrai daug gal?t? pad?ti jam.

– J?s ir J?s? draugai žinomi savo labdaros renginiais. Ar manote, kad labdara, kaip ir gerumas, išgelb?s pasaul??

– Labdara yra aukšto pilietinio s?moningumo ženklas. Tik dirbdami drauge galime sukurti geresn? ateit? visiems.

– J?s? žmona Christine – amerikiet?. Ar ji supranta J?s? lietuvišk? veikl?, ar neprieštarauja jai?

– Christine puikiai kalba lietuviškai, geriau už mane žino Lietuvos istorij?! Ji ne tik ne kart? lank?si Lietuvoje, bet ir šiuo metu su Fulbright stipendija studijuoja Vilniaus ir Kauno universitetuose.

– J?s? t?tis Vladimiras Beresniovas – žinomas Lietuvoje dailininkas karikat?ristas (2012 m. rugs?j? ?iurlionio galerijoje, Jaunimo centre, numatyta V. Beresniovo darb? paroda).  O gal pats taip pat piešiate karikat?ras?

– Tikrai taip, ir norintys gali pamatyti mano karikat?ras apsilank? Kauno ,,Velni? muziejuje”.

– Ar humoras padeda darbe, ar jis paveldimas?

– Nežinau, ar humoro jausmas yra paveldimas, ta?iau mano draugai jo tr?kumu nesiskundžia.

– Para turi 24 valandas? Kaip ,,ilginate” dien??

– Su kava (juokiasi).

– K? galite palink?ti tiems, kurie svajoja apie profesines aukštumas?

– „Vienas lauke – ne karys.” Labai svarbu ne tik nenuleisti rank? ir dirbti su užsispyrimu, bet ir ieškoti savo bendramin?i?, suburti žmones, su kuriais gali sieti ateities sumanymus ir dalintis bendrais ateities planais.

Kalbino
Laima Apanavi?ien?

valdi
Rokas su t?vu Vladimaru.