„Sekmes mokykla“. R.Beresniovas: blogos patirties nera

2012 m. spalio 20 d. 17:01

Amerikos lietuvis, „HSBC Bank USA“ viceprezidentas, tarptautinio tinklo „Globalios Lietuvos lyderiai“ valdybos narys Rokas Beresniovas neabejoja asmenin?s patirties ir s?moningo jos projektavimo karjeroje svarba. Anot R. Beresniovo visk? lemia noras ir geb?jimas susidariusias sunkias situacijas pakreipti sau naudinga linkme.

– Ar gal?tum?te patvirtinti, kad j?s? karjeros kelyje asmenin?s patirties projektavimas vaidino svarb? vaidmen??

– Kiekviename atskirame profesinio kelio etape ?gautos žinios ir suvokta patirtis padeda priimti optimalius sprendimus, išvengti praeities klaid? bei k?rybiškai spr?sti iškylan?ius uždavinius.
Savo profesiniame kelyje jau esu pakeit?s ne vienas užimamas pareigas ? aukštesn? pozicij?. Prie to prisid?jo noras ir sugeb?jimas ?gautas žinias taikyti naujose darboviet?se.

– Identišk? situacij? neb?na, identiškos aplinkyb?s antr? kart? niekada nesusiklosto. Kod?l patirties projektavimas vis tiek naudingas?

– Kiekvien? patirt? galima apibr?žti principais, kurie kartojasi. Tas galioja net ir komandiniame darbe su žmon?mis.

– Savo patirties projektavimas gali virsti perd?tu savisaugos jausmu.

– Asmenin?s patirties suvokimas turi b?ti lydimas ir supratimo, kad viskas šiame pasaulyje yra dinamiška, kintama, kad kintame ir tobul?jame mes patys. Jei sugeb?sime priimti savo nes?kmingus praeities sprendimus kaip verting? pamok? ir patirt?, tuomet pasieksime maksimali? rezultat?. Kita vertus, praeities s?km?s ?kvepia ateities darbams.

– Patirties projektavimui ? ateit? reikalinga kokybiška credit score check is like subatomic particles. analiz?. Kaip ir kokiais ?rankiais patartum?te operuoti savo kasdienes patirtis?

– Kokybiškam savos patirties suvokimui ir jos projektavimui ? ateit? vieno recepto, lentel?s, programos n?ra ir negali b?ti. Nors vis? m?s? gyvenimas turi daug panašum?, paraleli?, nerasime dviej? žmoni?, nugyvenusi? identišk? gyvenim? patirtimis.

Tam, kad suvoktume savo klaidas, kartais reikalingas laikas, atstumas ir nuolatinis aplinkos vertinimas. Jeigu turime tvirtas vidines nuostatas bei užsibr?žtus tikslus, lengviau galime pasirinkti ir apsispr?sti.

Kasdienyb?je neišvengiamai fig?ruoja ir atsitiktinumo elementas, kuris gimsta m?s? nat?raliai ribotame sugeb?jime veikti aplink? bei pramatyti visas supan?ias aplinkybes. Kadangi dirbame su žmon?mis, kurie savimi yra atskiri pasauliai, veikiami j? aplinkos ir aplinkybi?, neišvengiamai susiduriame su staigmenomis.

Visk? lemia noras ir geb?jimas susidariusias sunkias situacijas pakreipti sau naudinga linkme.

– Norite pasakyti, kad n?ra blogos patirties – yra tik nemok?jimas jos pritaikyti? 

– Blogos patirties n?ra, jeigu galime iš jos vis? pirma pasimokyti, analizuoti, suprasti, kur klydome, ar nebuvo adekva?iai pasiruoš?.

– Jei tur?sime omeny paaugl?, jo tikslai ir vidin?s nuostatos – dar neb?tinai stabilios ir nekintan?ios. Kokiais ?rankiais jam si?lytum?te operuoti savo patirt?? 

– Stebint bendraamžius ir truput? vyresnius už save: j? poelgius, darbus. O taip pat dom?tis – informacija m?s? laikais yra itin lengvai prieinama.

– Asmenin?s patirties projektavimas labai dažnai paliekamas pas?mon?s lygmeny. Ar rekomenduotum?te iš pas?mon?s lygmens patirties projektavim? perkelti ? aktyvi? apm?stym? lauk??

– Be abejo. Tik s?moningai suvokt? patirt? galima s?kmingai pritaikyti ateities situacijose.

Neformalios saviugdos straipsni? ciklas – bendras DELFI ir Vš? „S?km?s mokykla“ projektas, kuriuo siekiama kurti atsaking? pilie?i? visuomen?, ugdyti papildomas asmens kompetencijas ir didinti vidin? potencial?.