Lyderiai pad?s Lietuvai atsitiesti

2010-04-25 10:40 Rugil? Gaidukait? | Alfa.lt

Vyras (Julius Kielaitis aut.) (Fotodiena.lt nuotr.)

Sutelkti šviesiausius pasaulio lietuvi? protus, keistis informacija, kontaktais ir taip pad?ti ne tokiems s?kmingiems Lietuvos pilie?iams atsitiesti. Pasinaudoti lyderi? id?jomis šalies gerovei kurti. Toki? plan? turi besikurianti organizacija „Global Lithuanian Leaders“.

Visi lyderiai – vienoje vietoje

Pirmajam oficialiam susitikimui pasirink? Vilniaus daugiaaukšt?, pro kurio langus kaip ant delno matyti Gedimino pilis, naudos nesiekian?ios organizacijos nariai simboliškai primin?, kad turi tiksl? prisid?ti prie lietuvišk? vertybi? puosel?jimo ir padirb?ti šalies naudai.

Id?ja kurti tarptautin? forum? kilo pernai vasar? Pasaulio lietuvi? ekonomikos forume susitikusiems JAV „Eagle“ banko viceprezidentui Rokui Beresniovui ir organizacijos direktoriui Mykolui Lepeškai. Šiemet jie jau turi ne tik aiški? vizij?, kaip sujungti geografiškai išsibars?iusius lietuvius bendram tikslui, bet ir nemažai ?taking? pasek?j?.

„Norime sujungti savo srities lyderius, kurie yra lietuviai, po viena v?liava. Kai sakau „lietuviai“, turiu omenyje platesn? lietuvio s?vok?, susijusi? ne tik su etnine kilme, bet ir su prisirišimu prie Lietuvos ir gero link?jimu jai.

„Global Lithuanian Leaders“ (GLL) siekia sukurti infrastrukt?r?, kaip b?t? galima pasinaudoti savo srities lyderi? ryšiais, kuriant gerov? tautai, nes iš tikr?j? žinome nemažai pavyzdži?, kai lietuviai yra susilauk? neeilin?s s?km?s. Galvojame, kaip tos s?km?s pavyzdžiais paskatinti kitus žmones siekti panaši? aukštum? ir kaip jiems galima pad?ti.

Svarbu pl?sti profesinius ryšius: premjero patar?jas po vizito ? JAV ir Didži?j? Britanij? kalb?jo, kad reik?t? orientuotis ? labai aukšto lygio ryšius, nes ir Niujorke, ir Silicio sl?nyje, ir kituose miestuose daug aukštus postus užiman?i? žmoni?, kurie didžiuojasi turintys lietuvišk? šakn?. Tokius žmones suvienijus, sujungus ? vien? tinkl? galima bus pad?ti Lietuvos žmon?ms, kurie šiuo metu galb?t n?ra tokie s?kmingi“, – sak? M. Lepeška.

Gal?s bendrauti lietuviškai

Jo teigimu, GLL orientuosis ne tik ? ?vairi? verslo sri?i? lyderi?, bet ir mokslo, meno, kult?ros, aplinkosaugos lyderi? telkim?, bus stengiamasi perimti j? patirt? ir kurti inovacijas ir tinkamai pasinaudoti mokslinink? atradimais.

Planuose – ir galimyb? tiems lietuviais save laikantiems žmon?ms, kuri? kaimynyst?je n?ra n? vieno lietuviškai kalban?io, bendrauti gimt?ja kalba internete. „Jeigu Piet? Amerikoje gyvena šeima, kuri neturi su kuo pasikalb?ti lietuviškai, bandysime toki? prog? suteikti.

Norime parodyti, kad esame tauta, kuri bendrai siekia gerov?s, dalinasi, o ne spaudžia vertybes savo gl?byje ir sako: „?ia mano, niekam neduosiu“. Skatinsime tautinio tapatumo išlaikym? ir stiprinim?. Be to, turime r?pintis jaun?ja karta – uždegti j? siekti aukštesni? tiksl?“, – kalb?jo M. Lepeška.

Smalsiam jaunimui ketinama rengti susitikimus su lyderiais, be to, jie dalinsis savo patirtimi ir virtualiose erdv?se.

Naujas m?stymas

Vos prad?j? m?styti apie GLL k?rim?, iniciatoriai sulauk? daug d?mesio iš kito jud?jimo, siekian?io pagerinti Lietuv?: prisijungti ir dirbti kartu nusprend? „Aš Lietuvai“ nariai.

Prie „Aš Lietuvai“ prisijung?s strategini? komunikacij? konsultantas Steve Stepanoff pasakojo: „Man b?davo nepatogu prisistatyti lietuviu, bet dirbant užsienyje, mane dažnai pristatydavo kaip lietuvos atstov? ir daug kas laik? tai svarbiu momentu. V?liau supratau, kad žodis „lietuvis“ reiškia ne tik tautyb?, bet ir žmoni?, kuri? t?vai, seneliai gim? Lietuvoje, kuriuos vienija bendra kalba, sanglaud?.

Taip istoriškai susiklost?, kad lietuvi? k?rybiniai, žmogiškieji, finansiniai ištekliai pasiskirst? ne vienoje šalyje, ta?iau dabar vyksta unikalus procesas, kuriuo gali pasigirti vos keletas pasaulio bendruomeni? – vienijimasis d?l id?j? generavimo ir ?gyvendinimo dvasios sužadinimo“.

GLL misij? pristat? jos steig?jai pabr?ž?, kad labai svarbi yra vis? lygi? visuomen?s kooperacija. Jie taip pat nusiteik? pasinaudoti jaunimo veržlumu.

„Kažkas man sak?, kad naujoji karta skiriasi nuo senosios m?stymu: j? m?stymas, fizikiniais terminais kalbant, nebe korpuskuliarinis, Niutono, o kvantin?s fizikos kategorij?. Tok? nauj? m?stym? galima paversti galinga k?rybine banga“, – sak? S. Stepanoff.

Skaitykite daugiau: http://www.alfa.lt/straipsnis/10340490/?Lyderiai.pades.Lietuvai.atsitiesti=2010-04-25_10-40#ixzz2500VrYwK