Karjer? užsienyje padar? lietuviai: reikia kantryb?s ir daug darbo

Pasiekimai. Siekiant s?km?s kitoje šalyje svarbiausia yra ne mojuoti mokslo diplomais, bet apsišarvuoti kantrybe, atkaklumu ir bent jau pradžioje – neskai?iuoti darbo valand?.

Karjeros kelias visada sud?tingas – paženklintas nemiegotomis naktimis, ant kuln? nuolat lipan?iais terminais, naujais išš?kiais, stresu, konkurencija, nusivylimais, bet kartu ir saldžiais laim?jimais bei pripažinimu. Dar sud?tingesnis šis kelias tampa, jei tenka juo eiti kitoje šalyje. Vis d?lto, nepaisant sunkum?, vis daugiau lietuvi? ?kopia ? karjeros aukštumas tarptautin?se korporacijose užsienyje – juos matome ir tarptautini? bank? viceprezident? poste, ir žymiausi? pasaulio korporacij? specialist? ar vadov? komandoje. Kas svarbiausia siekiant karjeros užsienyje? Trys žinomose kompanijose JAV dirbantys lietuviai su „Veidu“ pasidalijo savo istorijomis.

Prieš 15 met? ? JAV emigrav?s Rokas Beresniovas šiandien yra Valstybinio Indijos banko viceprezidentas JAV. Didžiausias Indijos bankas prieš dvejus metus pasikviet? lietuv?, kad šis pad?t? atidaryti komercin?s bankininkyst?s biur? Vašingtone. 370 mlrd. JAV doleri? dydžio bankas turi padalini? daugiau nei 40 šali?, ta?iau ? JAV rink? skverb?si labai iš l?to – per trisdešimt veiklos met? buvo atidar?s tik dešimt padalini? Kalifornijoje.

Ir k? gi pavyko nuveikti lietuviui, tapusiam atsakingam už šio banko pl?tr? ir komercin? bankininkyst? Ryt? pakrant?je? „Šis darbas ir buvo didžiausias išš?kis mano karjeroje: lietuvis, gyvenantis JAV ir dirbantis Indijos bankui. Išš?kis ne tik d?l kult?rini? skirtum?, bet ir d?l tekusios užduoties. Azijoje visi žino Valstybin? Indijos bank? – tai 200-uosius metus skai?iuojantis seniausias šio regiono bankas ir didžiausias pasaulyje pagal padalini? skai?i?. Didžiausias išš?kis buvo, kaip š? bank? pristatyti JAV, kad žmon?s suprast?, jog tai toks pat bankas kaip ir visi kiti, ? kur? gali ateiti ir daryti t? pat?. Kaip man sek?si? Pra?jus? ketvirt? buvome pirmasis bankas Vašingtono regione pagal išduotas paskolas smulkiojo verslo eksportui. O iš viso Vašingtono regione veikia daugiau nei 170 skirting? bank?“, – lygina R.Beresniovas.

Š? darb? lietuvis vadina ?domiausia savo ligšioline pozicija, nes ji sunkesn?, pateikusi daugiau išš?ki? ir reikalaujanti daug d?mesio. „Ta?iau kai pats kažk? kuri ir žinai, kad nuo tavo k?rybos ir darbo priklauso kompanijos ateitis, tai labai malonus jausmas“, – pabr?žia R.Beresniovas.

Valstybinis Indijos bankas – jau penktasis bankas JAV, kuriame dirba R.Beresniovas. Prieš tai lietuvis dirbo HSBC viceprezidentu, o dar anks?iau darbavosi „Eagle“ banke, „Wells Fargo“ banke ir „Bank of America“. Tikrai ?sp?dinga darbovie?i? galerija turint omenyje, kad prieš 15 met? ? JAV atvykusio Kauno kolegijos absolvento R.Beresniovo pirmoji darboviet? buvo atrakcion? parkas. Tad kaip vis d?lto jam pavyko atsidurti ten, kur yra dabar?

„Karjeros pradžia anuomet man nepasirod? sunki, bet iš dabartin?s perspektyvos ži?rint atgal atrodo, kad buvo sunku. Kai esi jaunas, ambicingas, t? sunkum? nematai, nes neturi kito pasirinkimo, kaip tik siekti s?km?s. Tas užsispyrimas ir nenor?jimas b?ti komfortiškoje situacijoje man ir pad?jo siekti nauj? dalyk?. Beje, JAV, priešingai nei Azijoje bei Europos šalyse, ? diplomus neži?rima vienpusiškai. Kur kas svarbiau yra mok?jimas bendrauti su žmon?mis bei patirtis. Tam tikra keleri? met? darbo patirtis gali atstoti bakalauro ar magistro išsilavinim?. Manau, kad mok?jimas bendrauti su žmon?mis labiausiai ir prisid?jo prie mano karjeros“, – svarsto R.Beresniovas, JAV studijav?s prekyb?.

Nagrin?jant JAV karjer? padariusi? lietuvi? istorijas ryšk?ja, kad ne mažiau, nei mok?ti bendrauti su žmon?mis, svarbu atkaklumas, kantryb?, didelis atsidavimas darbui ir asmenin?s savyb?s.

R.Beresniovas veiklumu iš bendraamži? išsiskyr? dar mokyklos laikais: savaitgaliais dirbdavo didž?jumi, o dešimtoje klas?je ?sigijo vaizdo kamer? ir prad?jo filmuoti vestuves, krikštynas bei kitas šventes. Jis mano, kad verslumo gyslel? bus paveld?j?s iš t?vo, kuris yra garsus karikat?ristas.

Asmenini? šven?i? filmavimas leido Rokui užsidirbti pinig? pirmajai kelionei ? JAV, apie kuri? prad?jo svajoti dar dešimtoje klas?je. Nuvyk?s pagal „Work and Travel“ program? R.Beresniovas suprato, kad tai ta šalis, kurioje jis nor?t? dirbti. Taigi gr?ž?s ? Lietuv? ilgai neužsibuvo ir netrukus v?l išvyko ? JAV. Pirmiausia teko mokytis angl? kalbos, studijuoti ir imtis papras?iausi? darb? – atrakcion? parke ar kepykloje.

Tiesa, vaikinas, regis, iš kiekvieno pasitaikiusio pasi?lymo sugeb?davo išspausti visk?, kas tik ?manoma: jau po trij? m?nesi? tapo kepyklos vadovu, v?liau kilo vis aukš?iau, kol galiausiai atrankos specialistai pasi?l? darb? Amerikos banke – nuo to ir prasid?jo R.Beresniovo karjera JAV finans? sektoriuje.

Atkaklumo, dr?sos ir kantryb?s prireik? ir 2000 m. ? JAV atvykusiai lietuvei Ingridai Misevi?ienei, šiuo metu dirban?iai vienos žinomiausi? pasaulyje korporacij? – „Adidas“ b?stin?je Portlande. ? „Adidas“ jai pavyko patekti tik po daugiau nei pus?s met? pastang?, nors buvo baigusi VU Ekonomikos fakultet? bei ?gijusi MBA diplom? JAV. Per vienuolika darbo met? „Adidas“ firmoje ji užkop? penkiais karjeros laipteliais, o jos alga patrigub?jo. Read more.