Idarbink kolegas iš tinklo

Monika Bon?kut?, Vladas Krivickas 2009-10-29 13:23

Specialiai lrytas.lt, ?ikaga

R.Beresniovas buvo pakviestas Indianos universiteto studentams papasakoti apie sovietin? mokymo sistem?.

R.Beresniovas buvo pakviestas Indianos universiteto studentams papasakoti apie sovietin? mokymo sistem?.  Asmeninio archyvo nuotr.

„Sovietin? sistema gamino robotus ir visiškai nemok? kritinio m?stymo. Ta prarastoji sovietme?io karta ir jos vaikai vis dar dominuoja Lietuvos švietimo sistemoje ir apskritai Lietuvoje. Kritinio m?stymo matyti tik patys pradmenys“, – sako Vašingtone gyvenantis „Eagle Bank“ viceprezidentas Rokas Beresniovas. B?tent d?l atsilikusios švietimo sistemos t?vyn?je esama tiek daug negatyvumo, o žodis „tolerancija“ vartojamas nesuvokiant jo prasm?s, ?sitikin?s JAV lietuvis.

Negatyvumas – užkre?iamas

„Negatyvumu užkr?sti kitus – labai lengva. Pabendravus su nuolat besiskundžian?iais žmon?mis lieka prastas skonis burnoje. Mane stebina, kaip dažnai Lietuvoje, ypa? valdininkai, vartoja žod? „tolerancija“, bet neatrodo, kad d?l to tolerancijos atsirast? daugiau“, – kalb?jo Lietuvoje žinomo karikat?risto ir dailininko Vladimiro Beresniovo s?nus.

Pasak jo, bet kokie pasikeitimai Lietuvoje bus ne?manomi tol, kol ne?vyks m?s? mokslo sistem? prie Vakar? priartinantys poky?iai: „Jeigu to ne?vys, Lietuvoje ir toliau dominuos prarastosios kartos palikuonys“.

Aštriai nuskamb?jusius žodžius lietuvis ?ia pat palydi užtikrindamas, kad jis labai myli Lietuv?. „Lietuvoje apsilankau maždaug kas keturi m?nesiai. Nors ne viskas Lietuvoje patinka, jau?iu nuolatin? trauk?“, – prisipaž?sta aukštas pareigas už Atlanto užimantis vyras.

Pasak jo, svarbu, kad lietuviai neužsidaryt? savo šalyje, o atvyk? ? užsienio šal? iš ten pasiimt?, kas geriausia.

„Vasar? pas mane dažnai atvyksta s?n?nas iš Lietuvos. Kai jis b?na ?ia, stengiuosi, kad bent trumpam jam nuslinkt? tas lietuviškas debesis ir jis pamatyt? platesnio pasaulio“, – prasitar? R.Beresniovas.

Apie sovietizmus pasakojo amerikie?iams

Pokalb? apie švietim? su Vašingtone gyvenan?iu kaunie?iu prad?jome neatsitiktinai. Neseniai R.Beresniovas buvo pakviestas Indianos universiteto edukologijos studentams papasakoti apie Soviet? S?jungos mokymo sistem?.

Buvo ?domu, k? apie sovietmet? nieko nenutuokiantiems dvidešimtme?iams amerikie?iams papasakojo pionieriaus kaklaraišt? dar sp?j?s užsirišti lietuvis ir kokia jo nuomon? apie mokslo situacij? gimtin?je.

Ne paslaptis, kad posovietini? šali?, tarp j? ir Lietuvos, gyventojai dažnai link? Amerikos mokykloms prikišti pernelyg didel? mokiniams suteikim? laisv? ir per menk? akademiniam paruošimui skiriam? d?mes?.

? JAV mokyklas savo atžalas leidžiantys lietuviai dažnai jau?iasi, kad j? vaikai gauna puik? išsilavinim?, ta?iau ? Lietuv? sugr?žusi? tautie?i? vaikams neretai pasi?loma pasimokyti antrus metus ne tik d?l prast? gimtosios kalbos, bet ir d?l matematikos bei gamtos moksl? žini?.

Klausti vis dar g?da

Lietuvoje baig?s vidurin? mokykl? ir bakalauro laipsn? universitete ?gij?s R.Beresniovas JAV pasiek? tiek, kad jam gali pavyd?ti ne tik jo amžiaus, bet ir keliomis dešimtimis met? vyresni amerikie?iai. Ar tai ne?rodo, kad sovietin? ir posovietin? mokymo sistema – pranašesn?, o ? JAV atvyk? imigrantai b?tent d?l to nušluosto nosis vietiniams?

Amerikie?iams apie sovietin?s mokyklos absurd? pasakoj?s lietuvis purto galv? – visos naudingiausios žinios ?gytos studijuojant ir dirbant Amerikoje, o ne Lietuvoje: „Pagrindinis skirtumas yra tai, kad posovietin?se šalyse iki šiol nemokoma mokytis. Vis dar svarbu išmokti medžiag? atmintinai ir nesigin?yti su d?stytoju. Amerikoje mane išmok? ne tik kritinio m?stymo, bet ir nebijoti klausti. Lietuvoje klausti dažnai vis dar yra g?da“.

R?pi student? nuomon?

Pasak jo, tiesa tai, kad lietuviai ir kiti posovietini? šali? pilie?iai su savimi atsiveža puiki? darbo etik?. „Vienu metu ir mokiausi, ir dirbau keliuose darbuose dien? ir nakt?. Tai nesvetima daugeliui kit? Ryt? europie?i?“, – pabr?žia jis.

Jis taip pat sutinka su tuo, kad kartu su laisv?s g?siu Lietuvos mokymo institucijose sumaž?jo pagarba mokytojui. „Sovietme?iu gin?ytis su mokytoju buvo ne?sivaizduojamas dalykas, dabar tai jau neb?ra tabu. Su tuo ateina ir kažkiek nepagarbos“, – mano R.Beresniovas.

Ri?lando koledže (Dalasas, Teksaso valstija) tarptautinio verslo ir prekybos studijas baig?s lietuvis su d?kingumu prisimena amerikie?i? d?stytoj? paskaitas. „Jiems nuoširdžiai r?p?davo studento nuomon?. Jie nenurimdavo, kol neišklausdavo, k? apie vien? ar kit? problem? mano pats studentas, o ne k? jis atmintinai išmoko iš knyg?“, – kalb?jo R.Beresniovas.

Amerikoje netr?ksta galimybi?

Tokiu pat principu darbdaviai atsirenka darbuotojus – jiems reikia m?stan?i? b?tybi?, kurios moka bendrauti su žmon?mis ir spr?sti problemas, o ne robot?.

„Labiausiai amerikie?iams studentams ir r?p?jo sužinoti, ar mes – ne robotai“, – kvatojosi R.Beresniovas.

Sovietme?io n? iš tolo nema?iusiems dvidešimtme?iams taip pat r?p?jo sužinoti, kaip atrod? tarybin?s mokyklos uniformos bei tai, kiek valand? per savait? reik?davo mokytis.

R.Beresniovo teigimu, nepaisant JAV sukr?tusios ekonomikos recesijos, šioje šalyje talentingiems žmon?ms netr?ksta pa?i? geriausi? galimybi?. Dejuojantys ir j? nematantys imigrantai dažniausiai gyvena užsidar? savo bendruomen?se ir atsisako imtis atsakomyb?s už savo gyvenim?: „Laukti, kol už tave pasir?pins kiti, pavyzdžiui, valdžia, taip pat yra sovietinis palikimas“.