Beresniovai garsina Lietuv?

(Povilas A. Kaunas)
„Aš sieju save su Lietuva, su jos spar?iai besikei?ian?ia kult?ra, gyvenimu, – atsak? Rokas. – Mano ir Lietuvoje gyvenan?i? žmoni? m?stymas kartais skiriasi, ta?iau jau?iu poreik? perduoti savo ir kit? JAV ?sitvirtinusi? lietuvi? profesional? žinias ir patirt? perspektyviam Lietuvos jaunimui ir taip prisid?ti prie Lietuvos vystymosi ir ateities. Aš jau?iuosi lietuviu, nes esu lietuvis ne vien d?l to, kad turiu pas?. Negyvenu Lietuvoje, bet dažnai ? j? gr?žtu, nesu nutol?s nuo šalies realyb?s, ji mano gimtasis kraštas“.
O štai kitas atviras, nuoširdus Roko prisipažinimas:IQ apžvalginink?s L. Navickait?s paklaustas, kad, pasiek?s tokias karjeros aukštumas,, vargu ar svarstyt? galimyb? gr?žti ? Lietuv?“ „ O kod?l gi ne? – atsak? Rokas. – Aš dažnai apie tai pagalvoju.. Bet m?stau ir apie tai, kaip ?ia gal??iau save realizuoti. Kai rinka maža, tokia užduotis nelengva. Jeigu sulauk?iau ?domaus pasi?lymo, tikrai svarsty?iau gr?žti gyventi ir dirbti Lietuvoje“. Red More.

Part 2